Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In onze dagen wordt de Bijbel weer in handen genomen door een vrij groot getal menschen, die tot voor kort niet tot de Bijbellezers konden worden gerekend.

Immers dringt het besef tot menigeen door, dat het leven zonder God een hopeloos en troosteloos leven is, en dat de wereld niet veranderen zal, indien niet de mensch verandert, en verandert door en tot God.

En in het algemeen grijpt de mensch, die over God is gaan denken en God zoekt, naar den Bijbel.

Maar het gebeurt daarbij niet zelden, dat zulk een lezer den Bijbel vrij spoedig onwennig en vreemd terzij legt, om daarna in zijn ongodsdienstig leven terug te vallen of een onbijbelschen en dus onvruchtbaren weg te gaan.

Dat moet niemand verwonderen.

Wij zijn allen er van overtuigd, en wij hebben de moeite er ook wel voor over, dat wij in eenig maatschappelijk werk, en in eenige zijde van het menschenleven niet thuis kunnen raken en niet iets kunnen presteeren, of wij hebben er tijd voor noodig en moeten er in groeien, dag voor dag.

Wij geven onzen kinderen een opleiding, en laten hen jaar op jaar moeizaam werken, opdat zij straks op eenig gebied van weten zich gemakkelijk bewegen en er practisch iets mee bereiken.

En ook voor de meer organische zijden van het leven geldt deze zelfde regel.

Onze kinderen leven in ons gezin en in onzen levenskring. Zij verstaan den toon er van, zij kennen onze bedoeling, zij zijn eigen aan onze taal en onze levenshouding.

Sluiten