Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij oriënteert u niet over de oude geschiedenis van Babel en Egypte en Ninevé, maar laat u met de leemten zitten en gij ontdekt, dat hij heele volken der oudheid voorstelt als bijfiguren, als entourage, daar, waar een volkje als dat van Israël in het centrum staat

En gij vraagt u af, of toch niet die Bijbel een zelfverheerlijking van de Joden is, die de oude geschiedenis van Israël vertelt, tendentieus en partijdig. En ook dit klopt weer niet, want heele stukken ook van die historie ontbreken en een partijdige verheerlijking van Israël is het allerminst.

En gij keert u naar den anderen kant, den kant van de problemen.

Dan vindt gij een scheppingsverhaal, ja, maar het is zoo kort en zoo kinderlijk, dat gij er geen conclusie uit trekken kunt voor allerlei vragen van natuurkundigen aard, die u bezig houden.

Gij komt bij wonderrijke openbaringen over bovennatuurlijke vragen, maar heel veel vragen ook blijven open en gij bevredigt uw nieuwsgierigheid niet.

Gij ontdekt geen afgeronde anthropologie, geen behoorlijke zielkunde, geen geordende geloofsleer, geen gedetailleerd levensvoorschrift, geen oplossing van allerlei moderne vraagstukken.

Neen, ook als verhandeling is de Bijbel mislukt.

Dan corrigeert gij uzelf en zegt: Ik heb het ook verkeerd aangepakt; de Bijbel is een stichtelijk boek. Gij moet hem lezen als een groote meditatie, als een boek vol spreuken van zedelijke en godsdienstige levenswijsheid, en gij moet dan den indruk registreeren, dien hij op u maakt en vragen, wat gij er aan hebt.

En gij leest aangrijpende stukken; geestelijk hoogstaande stukken, onvergelijkelijk mooi. Vaak legt gij hoogst be-

Sluiten