Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke dingen, die toch gezegd moeten worden, bespreekt, en dus werkelijk alle terrein van het leven bestrijkt. Het is dan ook niet meer dan een spiegel van het leven, van het leven voor Gods aangezicht, dat in den Bijbel het sexueele leven een vrij groote plaats inneemt, ja zelfs de sexueele ontrouw op tientallen plaatsen beeld is van de religieuse ontrouw.

5. De vraag is echter of de Bijbel wel bedoelt van begin tot einde dienst te doen als stichtelijke lectuur, b.v. om aan tafel te lezen, om voor te lezen in de Kerken en in samenkomsten, waar men met Bijbellezing begint, of iets dergelijks.

Mits men voorzichtig en eerbiedig zij in de toepassing, durf ik hier wel zeggen, dat dit m.i. niet het geval is. Daar* voor is de Bijbel te rijk en te veelzijdig.

Ik ben overtuigd, dat men den Bijbel niet beter een plaats in het leven van ons volk kan geven dan doordat men weer terug keert tot de usantie van onze vaderen, dat elk huisvader — of in sommige gevallen de moeder — aan den gemeenschappelijken maaltijd of op een andere manier in bijzijn van het geheele gezin dagelijks één of meermalen een bijbelgedeelte leest.

Dat moet uiteraard niet uitsluiten het persoonlijk verder onderzoek voor zich alleen. Maar ook dan, of althans wanneer men alleen woont en leeft, moet ik met nadruk adviseeren hardop te lezen en systematisch te lezen.

Ik houd het voor zeer oneerbiedig den Bijbel te lezen te hooi en te gras. U spreekt niet eens met uw man of vrouw zoo nu en dan en luistert niet naar hem of haar als ge er geen lust toe hebt. Of als gij het wel doet, dan is uw huwelijk kapot, gewoon kapot. Welnu, de omgang met God dreigt ook stuk te gaan of is wellicht reeds stuk, wanneer gij uw bijbellezen opvat als een gril en een inval.

Sluiten