Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De meeste menschen, vooral zi], die pas later tot het christelijk geloof gekomen zijn of die er toe komen willen, hebben geen geduld. Zij nemen den tijd niet. Voor alles nemen zij den tijd. Maar omdat God geen tijd noodig heeft, doch ons, als Hij dat wil, in een oogenblik de oogen opent; omdat God ons geen proeftijd oplegt, maar ons aanstonds wil aannemen tot Zijn kinderen, zoodra wij het vragen, daarom meenen wij vaak, dat wij ook geen tijd behoeven. Dit nu is een vergissing. Wij hebben tijd noodig om er in te groeien. Om den Bijbel zoo te doorkruipen en zoo er aan te wennen en zoo zijn taal te verstaan, dat wij hem als een geheel leeren zien, dat wij nauwelijks meer uitleg behoeven, omdat de Bijbel zich zelf uit legt.

Over dat laatste nog een enkel woord. De Bijbel legt zichzelf uit. Dat wil niet zeggen, dat wij, gij en ik, op het eerste gezicht den vollen zin van elke uitspraak kennen. Dat wil wel zeggen, dat wij, vaak na veel mistasten, langzamerhand den Bijbel verstaan, ook en vooral doordat wij de eene plaats met de andere vergelijken en de eene plaats door de andere verduidelijkt willen zien.

Het is merkwaardig, hoe vaak beginnelingen het zich gemakkelijk of moeilijk maken door den zin der Schrift te willen vergeestelijken. Gemakkelijk, als zij nogal met hun eigen oordeel ingenomen zijn en nogal vlot zulk een oordeel klaar hebben — wij behouden ons karakter, als wij gelooven en hebben er soms veel last van —, en moeilijk, wanneer zij weinig zelfvertrouwen bezitten en licht door anderer vergeestelijking van het spoor gebracht worden. En wanneer zij aan den gewonen zin van den Bijbel zich niet durven houden, omdat „het misschien wel wat anders beteekent."

Doe dat niet; vergeestelijk het niet. Neem het zooals de Bijbel het zelf zegt en ga pas er een andere dan een letter-

Sluiten