Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu lezen wij eerst het Evangelie van Johannes. Dit Evangelie geeft weinig verhalen, maar veel woorden van Jezus. De verhalen zijn voor een groot deel onbekend, de woorden eveneens,- tevens geven de laatste een zeer diep inzicht in de beteekenis van Christus, zijn Woord en zijn Daad.

Daarbij kan men aanstonds laten aansluiten de b r i e v e n vanJohannes, waarvan vooral de eerste, in denzelfden trant en met denzelfden gedachtengang als het Evangelie, ons veel verder brengt.

Nu nemen wij een stuk van het Oude Testament en beginnen bij het begin, het majestiueuze boek Genesis.

In de eerste hoofdstukken wordt ons gegeven de goddelijke openbaring omtrent het ontstaan van de wereld en haar eerste historie, en aangaande de wording, den val en de geschiedenis van het menschelijk geslacht.

Het tweede deel maakt een begin met de geschiedenis van de afzondering van een volk, dat in de oude tijden het bijzondere volk van God is geweest.

Wij vervolgen deze historie nog een tijd, wanneer wij de volgende boeken lezen.

Waar de wetten van Mozes met hun gedetailleerde beschrijving van allerlei inrichtingen en plechtigheden zich voor deze lectuur niet leenen, nemen wij slechts de historische gedeelten.

Dit zijn uit Exodus de hoofdstukken: 1—20, 24, 32—34, 40; en uit Numeri de capita: 9, 11—14, 16, 17, 20—25. Leviticus slaan wij heelemaal over.

Om toch een inzicht te krijgen in den aard en de beteekenis der wet en tevens deze geschiedenis goed te verstaan, lezen wij het boek Deuteronomium, dat een korte herhaling der wet en van de hoofdlijnen van de historie bevat.

En hiermee is onze eerste serie compleet.

Sluiten