Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Serie II.

Nu wij kennis gemaakt hebben met het Oude Testament, kunnen wij beter het EvangeiievanMattheus verstaan. Dit toch bedoelt aan te toonen, dat Jezus de beloofde Verlosser van het Oude Testament is. Die ook inderdaad is gekomen.

De Bergrede alleen reeds en de redenen over de wederkomst van Christus geven ons voldoende nieuwe stof om na te denken. En ook de gelijkenissen zijn hier het meest compleet.

Wij kunnen heel goed vervolgen met den brief van Paulus aan de Galaten, waarin het nieuwe karakter van het Christelijk geloof wordt uiteengezet en gewaarschuwd tegen het Jood blijven met een christelijk tintje.

De heerlijkheid van het Nieuwe Testament en van de openbaring in Christus wordt verder geteekend in den brief aan de Hebreen. Hierbij is veel kennis van het Oude Testament verondersteld, misschien meer dan wij nu bezitten. Maar wij hebben toch een heel stuk daarvan gelezen, en verder helpen ons de verwijzingen naar andere plaatsen, die'wij in eiken Bijbel vinden.

Op den weg naar het verstaan van de openbaring in Christus zijn van beteekenis enkele brieven van Paulus, die wij nu lezen.

Wij nemen de serie, die begint met E f e z e, een verheerlijking van den verhoogden Christus en van zijn Kerk.

Zij zet zich voort met den brief aan de Filippens e n, een eenvoudige teekening van het Christelijk leven, teer en fijn, met Christus zelf in het middelpunt

De brief aan de Collossenzen lijkt veel op die aan Ef eze.

De brieven aan de Thessalonicenzen zijn alleen daardoor eenigszins moeilijk, dat zij nog al eens zinspelen

Sluiten