Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Serie III.

Het overgebleven verhalende Evangelie is dat van Marcus. Het is het meest beknopte van de vier, en als herhaling uitnemend geschikt. Het duidelijke en eenige doel is de teekening van Jezus Christus als den wonderbaren Zoon van God.

Wij hebben nu bereikt de lectuur van de hoofdbrieven van Paulus.

Daar is allereerst de brief aan de Romeinen.

Deze brief is niet moeilijk te verstaan, wat stijl en woordkeus betreft, maar vereischt veel aandacht en nadenken, omdat hij bevat in kort bestek, de heele volle inhoud van het christelijk geloof. Er is geen bijbelboek, dat de systematische weergave van den geloofsinhoud zóó nabij komt.

Als de lezer het vorige met liefde en eerbied gelezen heeft, en dezen brief waard keurt woord voor woord aandachtig te bezien, kan hij hem wel verstaan. Wie dezen brief gelezen en, in hoofdzaak, verstaan heeft — er blijven altijd duistere punten — heeft een goed inzicht in het christelijk geloof, en kan den verderen Bijbel overal begrijpen in zijn strekking, al zal menig stuk nog vreemd blijven, wat taal én entourage betreft.

De brieven aan Corinthe zijn niet zoo moeilijk; zij bevatten alleen vrij wat plaatselijke bijzonderheden, maar zijn overigens van practisch groot nut en leeren den trouwen lezer veel, wat hij in het leven noodig heeft.

Er blijft nu uit het Nieuwe Testament alleen over de Openbaringaan Johannes, het meest wonderlijke boek uit den heelen Bijbel, en dat ook de meest aandachtige lezer niet in alles zal verstaan, zonder nadere toelichting. Welke toelichting ik hier onmogelijk geven kan.

Toch leze men dit boek, want de lezer, die zich de moeite getroost heeft goed te lezen, zal toch zeker de hoofdstrek-

Sluiten