Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk, de profetie zeer duister. Het boek teekent ons een stuk leven uit de ballingschap en sluit in zooverre bij het tweede deel van Jesaja aan.

Aan den anderen kant sluiten bij Jesaja's eerste deel aan, wat betreft den tijd, waarin zij profeteerden, de profeten Hosea en Amos, die ik eens zou probeeren. Veel zal duidelijk zijn en om de profeten te verstaan, zijn zij zeer instructief.

En daarmee wilde ik de derde serie beëindigen. Serie IV.

Wij herhalen de lectuur van het Nieuwe Testament. Eerst nemen wij weer de eerste serie, dus: Lucas, Handel ingen, Jacobus, Petrus, Judas, Johannes, de brievenvanJohanne s. Zij zijn ons al meer vertrouwd dan de eerste keer.

Ik zou adviseeren om nu eens te probeeren de lectuur van de dichterlijke boeken van het Oude Testament, n.l. Job, Prediker en Hooglied.

J o b is gedeeltelijk een verhaal, n.1. hoe de rijke en gezegende Job tot armoede en ellende komt, doordat de Heere den duivel toestaat hem. Job, van alles te berooven, wat hij heeft.

De duivel doet dit grondig, en de vrienden van Job komen zijn lijden verzwaren door hem te bestraffen, alsof hij door bijzondere zonden dit zich waard had gemaakt.

Deze gesprekken met de vrienden worden weergegeven en vormen een wonderschoon, maar moeilijk te lezen stuk literatuur. Terwijl het slot meedeelt» hoe de Heere eerst Job bestraft om zijn overmoedige woorden, maar daarna hem rechtvaardigt en in eer en welvaart herstelt

Hier is dus op onvergelijkelijke wijze behandeld het probleem omtrent de verhouding tusschen lijden en gods-

Sluiten