Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

priester is van den Allerhoogste. Dezen naam toch draagt God niet ter onderscheiding van eenigen anderen God. Die toch is er niet God heet zoo, omdat Melchizedek als Logos over Hem geen lage en schamele maar groote, onstoffelijke, verheven gedachten heeft Het Z ij n, dat zijn aandeel is, is dus God.2)

Uit deze redeneeringen blijkt, dat Melchizedek voor Philo geen historisch menschelijk wezen is, maar iets bovenmenschelijks; een goddelijke kracht, die het denken brengt tot het juiste inzicht en zoo tot deelgenootschap aan God.

§ 3. Ook van Joodsche zijde is Melchizedek wel verheven uit zijn aardsche milieu. In het Misjnatractaat over het Loofhuttenfeest (Sukka) wordt hij bijv. genoemd onder de Messiaansche figuren: de Davidische Messias, de Efraïmietische Messias, Elia en Melchizedek.») Ze zijn n.1. de vier smeden uit Zach. 2:3. (St. vert. 1:20). Als monotheïst uit den tijd vóór Abraham en als niet van het geslacht der Joden werd deze verheven gestalte benut bij de Joodsche propaganda in de Grieksche wereld.

Deze hooge waardeering van Melchizedek is echter bij lange na niet algemeen onder de Joodsche geleerden. Veel algemeener is de gedachte, dat met Melchizedek Sem, de zoon van Noach, wordt bedoeld. (Volgens een gebruikmaking der getallen uit Gen. 11, die door Prof. van Gelderen in het Bijb. Handb. dl I pag. 111 onhoudbaar wordt genoemd, leefde Sem nog in Abrahams dagen!) Met deze identificeering wordt bereikt, dat deze in de geschiedenis van Abraham zoo gewichtige persoon in relatie wordt gesteld met in de Thora bekende personen. (Quod non in thora, non in mundo.)

Nog meer wordt Melchizedek van zijn glans beroofd door die rabbijnen, die in de ontmoeting van Abraham met Melchizedek de gebeurtenis zien,

2) De Allegoriis Legum III, 25, 26.

3) Het Jodendom heeft een discrepantie gezien tusschen de beschrijving van den Messias als Vredevorst eenerzijds en als Strijder en Lijder anderzijds. Ter oplossing daarvan onderscheidde men tusschen een Messias, Zoon van Jozef als strijdende en lijdende Messias en een Messias, Zoon van David, als Overwinnaar en Vredevorst.

Sluiten