Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In deze boeken lezen we dat Melchizedek wachter is bij het lijk (graf) van Adam.

Het lijk van Adam bevond zich aanvankelijk in de genoemde Spelonk der Schatten, de plaats die God aan Adam en Eva had toegewezen na hun verdrijving uit het Paradijs. Bij zijn dood had Adam den Zondvloed voorspeld en zijn zoon Seth opgedragen zijn lichaam met specerijen te verzorgen en in de spelonk te bewaren tot na den vloed. Slechts acht menschen zouden aan den vloed ontkomen. De oudste van deze acht moest zijn kinderen bevelen het lichaam van Adam te begraven.

Seth verzorgde het doode lichaam zijns vaders en bewaakte het tot zijn dood. Daarna vervulden de latere stamvaders dezen dienst. Als Methusalach sterft, is Noach al bezig met den arkbouw. Voor zijn dood gaf gene bevel het doode lichaam van Adam mede te nemen in de ark. Na den vloed moet Noach voorts bevel geven aan Sem, om, mèt zijn „zoon" Melchizedek, Adams lijk te begraven. Ter plaatse waar dit geschiedt, moet dan Melchizedek den cultus waarnemen, tot in eeuwigheid! Want vanuit die plaats zal God de verlossing beschikken!

Noach deed al zoo.

Na zijn dood verschijnt Michaël aan Melchizedeks vader Kenan17) om Melchizedek voor deze gewichtige taak op te eischen. Daarna verschijnt hij aan den toen vijftienjarigen Melchizedek zelf en aan diens overgrootvader Sem om hun te gelasten zich toe te rusten voor de reis; ze moeten brood en wijn meenemen. Ze halen plechtig het lichaam van Adam uit de ark. Dan hooren ze een stem uit den hemel, die tot Melchizedek zeide: Ik ben het, die U tot Priester maak. Gij zijt mijn rechtvaardige Priester en waardig het lichaam van Adam te dragen.

Als ze op de bestemde plaats zijn aangekomen, hooren ze wederom een stem, nu uit de kist, waarin ze het lichaam van Adam vervoeren, zeggende: in dit land zal het Woord Gods nederdalen en lijden en, boven de plaats, waar mijn lichaam ligt, gekruisigd worden, zoodat het mijn schedel

17) Volgens de LXX is deze Kenan een kleinzoon van Sem.

Sluiten