Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staan van de Doode Zee niet beschreven, noch van een gedeelte daarvan. Het geologisch proces, dat het ontstaan van de Doode Zee tot resultaat had, was toen al lang geëindigd.

Toch is na Abrahams tijd het dal Siddim tot Doode Zee geworden, n.1. een stuk daarvan. Dat ikan zijn verklaring vinden in het feit dat de spiegel van de Doode Zee rijzende is. De ondiepe deelen der tegenwoordige Doode Zee, vooral in het Zuidelijk gedeelte aanwezig, hebben vroeger boven den waterspiegel gelegen. Dat zou dan het vroegere dal Siddim kunnen zijn. Blanchenhorn laat dit echter niet langzamerhand geschieden, maar tegelijk met de verwoesting der steden, die een inzinking tengevolge zou gehad hebben. Deze feiten kunnen echter ook niet tegelijk geschied zijn. Men bedenke dat Sodom en Gomorrha locaal niet identiek zijn met het dal Siddim! Wel is het mogelijk dat ze zoo dicht bij dit dal lagen, dat haar plaats in den loop van den tijd ook onder water is geraakt (Zuidelijke hypothese inzake het onderzoek der ligging van Sodom en Gomorrha). Maar evenzeer is het mogelijk, dat ze verderaf lagen en nimmer met water zijn bedekt (Noordelijke hypothese).10)

Een ander bezwaar is het voorkomen van den naam Dan in dit hoofdstuk. Dit is in een oud geschrift toch een schromelijk anachronisme.

Niet alleen uit chronologische, maar ook uit geographische overwegingen, meenen we dat hier aan een ander Dan dan het meest bekende moet gedacht worden. Het oude Laïs, aan de middelste der Jórdaanbronnen, lag heelemaal niet in Abrahams route.

Ook Keil draagt deze opvatting voor. We merken op dat deze meening met de woorden van Franz Delitzsch dat ze onnoodig is en ongerechtvaardigd, wel is bestreden, maar niet weerlegd.u)

Zelfs de opsomming der koningen aan weerszijden (vs 9) moet nog dienst doen om te bewijzen dat de auteur geen recht inzicht in de verhoudingen had, verblind als hij is door zijn chauvinisme, dat zijn veel lateren tijd typeert

10) Vergelijk de opgravingen te Teleilet Ghassul.

11) Zie zijn comm. op Gen.

Sluiten