Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Kehath. Hier moet „zoon" staan in de beteekenis van nakomeling. Amram huwde met zijn „moei", dat is in dit geval de zuster van zijn vader. Jochebed zou dan een dochter van Levi zijn! Maar dan blijft er geen voldoende tijdsruimte beschikbaar voor de elkander opvolgende gebeurtenissen. Wanneer we dus de stamlijsten opvatten als vermelding van direct op elkaar volgende gebeurtenissen, dan zijn ze te kort: de gebeurtenissen kunnen er geen gelijken tred mee houden. Bij de gebruikmaking van geslachtslijsten moet steeds gerekend worden met de mogelijkheid, dat ze verkort zijn.

Er wordt ook gewezen op de genealogie van David in het boek Ruth. Deze üjst vermeldt slechts tien geslachten tusschen Juda en David. We hebben echter ook hier te doen met een verkorte genealogie, waarop o.a. Keil gewezen heeft in zijn Bijbelschen Commentaar.

We komen tot de periode tusschen den woestijntocht en de eerste koningen van Israël. Volgens I Kon. 6:1 duurt ook deze periode een viertal eeuwen. Ook dit getal wordt voor kunstmatig gehouden. Het zou te lang genomen zijn. Prof. Böhl wil tot een juistere voorstelling van den tijdsduur komen door deze periode te vergelijken met de gelijktijdige geschiedenis van Edom. Van dit rijk is een koningslijst overgeleverd in Gen. 36 Vs 31—39. Deze lijst bevat de namen van acht koningen. Prof. Böhl geeft elk plm. 25 jaar. Zoo komt hij tot de conclusie, dat ook het tijdperk tusschen den woestijntocht en koning Saul niet veel langer is geweest dan twee eeuwen.

In dit geval moet dan bovendien nog aangenomen worden, dat de koning, die over Edom regeerde tijdens den woestijntocht van Israël, de eerste was van deze acht. Anders wordt dit tijdperk nog korter. En voorts dat deze reeks van acht koningen regeerde onmiddellijk voor de regeering van Saul. De omstandigheid', dat bij al de koningen behalve bij den laatste staat: en hij stierf, schijnt hiervoor te pleiten. Maar Gen. 36 weet wèL dat op de acht koningen verschillende „vorsten", dw.z, stamhoofden zijn gevolgd

Het wil ons voorkomen, dat de bedoeling van Gen. 36 niet is: van de koningen, die achtereen-

Sluiten