Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgens over Edom hebben geregeerd, regeerden er acht vóórdat Saul aan de regeering kwam, de overigen later; maar: voordat in Israël het koningschap werd ingesteld, had Edom al een periode van koninklijk bewind achter den rug. Dan kan er zeer wel een zekere tijdsruimte liggen tusschen den laatsten Edomietischen koning van dit tijdperk en Saul. De woestijntocht vond dan plaats gedurende die periode.

We komen op deze gedachte juist door dte mededeeling van I Kron. Daaruit toch blijkt, dat in Edom op het tijdperk van koningschap weer een ander is gevolgd, waarin Edom (weer?) werd geregeerd door „vorsten", d.w.z. stamhoofden, dus georganiseerd was volgens stamverband. Edom beeft blijkbaar afwisselende regeeringsvormen gehad In de dagen van koning Salomo schijnt het weer een koninkrijk te zijn. Salomo's tegenpartijder, Hadad, was van het koninklijke zaad. (I Kon. 11:14).

Deze berekening komt echter geheel te vervallen, wanneer in Gen. 36 geen koningen, maar dynastieën opgesomd worden.fi) En dit is waarschijnlijk wel het geval, omdat geen der genoemde koningen de zoon is van den daarvoor genoemden. Wel wordt juist van elk de plaats van afkomst of de residentie genoemd

Uit de gelijktijdige geschiedenis van Edom valt dus niet af te leiden, dat de woestijntocht slechts twee eeuwen vóór Saul te stellen is.

Wanneer we ten slotte naar Israëls eigen geschiedenis zien gedurende deze periode, dan is het in I Kon. 6:1 genoemde getal eerder moeilijk, omdat het zoo laag is, dan omdat het te hoog zou zijn. De geschiedenissen uit het boek der Richteren moeten immers-in dit tijdperk ondergebracht worden en het kan ze nauwelijks bevatten.

Wanneer Abraham leefde in de 16e eeuw voor Chr. moeten de gebeurtenissen tusschen zijn leven en den tempelbouw in een te kort tijdperk worden samengeperst. En uitdrukkingen als bijv. Ex. 2:23, en het geschiedde na vele dezer dagen, pleiten niet voor de voorstelling van een snelle opeenvolging der gebeurtenissen.

5) Buhl, Geschichte der Edomiter, pag. 47.

Sluiten