Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu kan toegegeven worden dat bij de opgave der getallen, waarmede de duur van de onderscheidene besproken perioden aangegeven wordt, een scbematiseering heeft geheerscht. Maar dat maakt deze opgaven nog niet onbetrouwbaar. Bij de samenstelling der stamlijsten hebben evenzeer wel bepaalde ideeën voorgezeten.

Het lijkt ons willekeurig te zijn tusschen deze twee reeksen van gegevens een tegenstelling aan te nemen, waardoor één der beide ba het ongelijk wordt gesteld. Veeleer lijkt het ons geboden aan te nemen, dat deze elkander aanvullen en de getallen aangeven hoe veel tijdsruimte door de stamlijsten omspannen wordt. Dan geschiedt meer eere, niet alleen aan de bijbelsche gegevens, maar ook aan den historischen zin der auteurs.

Een bezwaar tegen de late Abrahamsdateering is ook, dat in verband daarmede de Uittocht veel later moet worden gesteld, dan op grond der schriftuurlijke gegevens toelaatbaar is.

Overeenkomstig hetgeen in het bovenstaande over de dateering van Melchizedeks tijdgenooten is opgemerkt, hebben we dezen priestervorst dus wel niet in de 15e of 16e, maar in de 21ste tot de 19e eeuw te zoeken. Dat zijn de laatste eeuwen der oude, den naam „klassiek" waardige beschaving van Babylonië. Dan komt de Indo-Germaansche volksverhuizing, waarmede de Middeleeuwen der oud-oostersche geschiedenis inluiden.6) Wij zoeken Melchizedek dus daarvóór! Hij is een koning uit den grijzen voortijd!

Wanneer we in dezen ouden tijd zoeken naar een Amrafel en zijn tijdgenooten, dan is waarlijk Hammurabi niet de eenige mogelijkheid ter identificeering van Amrafel. Uit recente opgravingen leeren we veel nieuwe staten en koningen kennen, waaronder we voor het minst kunnen zoeken naar Amrafel en zijn bondgenooten. We noemen bijv. de opgravingen te Teil Asm ar, waar de stad Esj-nunna is blootgelegd') en die te Teil Hariri,

6) Böhl, Palestina in het licht der jongste opgravingen. Amsterdam 1931, pag. 9.

7) Frankfort, Teil Asmar and Khafaje, the first seasons work in Eshnurma, 1930—'31. (In de nos. 13 en 16 van de „Communications" van „The Oriental Institute of the University of Chicago.)

Sluiten