Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'El doet zijn scepter zinken, (n.1. die van M(o)t.)

'El maakt de scepter zijner hand zwak.

Hij heft (het oog) op,

ziet naar den hemel,

ziet in den hemel,

de dorheid verbreekt hy,

veelszins en grootelij ks.

De bevrijding, die 'El teweegbrengt bestaat hierin, dat hij de verwekker is der vruchtbaarheidsgoden. Hun geboorte is in r. 7 aangekondigd

Deze gebeurtenis in de godenwereld wordt in den cultus bevorderd door tempelprostitutie. Er treden in den tempel vrouwen op, die zeggen:

0, M(o)t! M(o)t! wij zijn het, die uw scepter doen zinken 1

Wij zijn het die de scepter uwer hand zwak maken! (r. 40 etc.)

Tot die vrouwen behoort ook 'El's r(E)l(e)m (zie r. 7). Zij worden zwanger van 'El (r. 49—51).

Ze schenken het leven aan Sj(a)h(a)r en Sj(a)l(e)m. (r. 52). Hierdoor verkrijgt El vernieuwde rechten tegenover den god der alles verschroeiende zomerhitte, M(o)t en Sj(a)r.

Dergelijke symbolische, ja, magische tempelprostitutie behoorde tot de naturalistische godsdiensten van het oude Oosten. Ook Woolley verhaalt ervan in zijn boek over Ur.u) In de ziggurat was het beeld van Nannar, de Maangod; ook bevond zich daar zijn slaapkamer, waar de priesteres des nachts heenging om de bruid te worden van den god. Eenmaal per jaar brachten de priesters het beeld uit den hoogen ziggurat naar zijn zomertempel, waar dan het mystieke huwelijk werd gecelebreerd, waarvan de vruchtbaarheid van den bodem en de vernieuwing der natuur afhingen, (pag. 81).

Hoewel de goden gedacht worden als altijd zijnde, kan toch van een rhythmisch terugkeerende geboorte gesproken worden. Men denke slechts aan de wijd en zijd bekende Adonis-mythe. We zouden hier kunnen spreken van een rhythmische theogonie.

Wat in de godenwereld plaats vindt en in den

11^ Geciteerd noot 2 hii hoofdstuk 3.

Sluiten