Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorts iets anders dan ons „totdat". Ze houdt in, dat iets dichter bij is dan in ons „totdat" wordt uitgedrukt Ze toont veeleer aan, dat iets nabij is. Het is totdat met inbegrip van het eindpunt, het voorgestelde doel. Niet op de voorafgaande tijdslengte wordt gedoeld, maar het eindpunt van die tijdslengte wordt ermede naar voren gehaald. Het gaat bijna beteekenen ópdat. Er wordt dus tot den Messias gezegd, dat Hij ga zitten ter rechterhand des HEEREN, omdat er iets geschieden zal, dat Hij m dien stand ervaren moet: de HEERE zal Zijn vijanden zetten tot een voetbank Zijner voeten. De HEERE zegt dus: Zit aan Mijn rechterhand, opdat Ik uwe vijanden zette tot een voetbank uwer voeten.

Dit laatste is een gebruikehjke overwinnaarshandeling bi het Oosten.

David m den Geest ziet dus niet een rustig tafereel voor zich, maar een levendig tafereel, vol handeling. De vijanden worden voorgeleid en de in eere gezeten Messias zet Zijn voet op hun nek. Zoo wordt de Messias dus door David gezien als Christus Triumphator. Zijn scepter, Zijn heerschersstaf strekt6) de HEERE uit, van uit Sion. De HEERE geeft Hem dus de macht De Messias, zoo menigmaal geteekend als Knecht des HEEREN, wordt hier gezien als Koning des HEEREN.

In dat verband en op dat toppunt van Zijn macht gewordt Hem de onberouwehjke eed des HEEREN, dat Hij eeuwig priester zal zijn. En dat priesterschap zal zijn 'al dibrati Malkicedeq.

Wanneer Duhm hier vertaalt „om' mijnentwille", dan is dat grammaticaal niet onjuist maar hij doet den tekst geweld aan door den volgenden eigennaam als invoeging te beschouwen, wat uit zijn vooroordeel voortkomt. Aan tekstcorruptie te denken moet voorts ook gegrond zijn, bijv. dat aan den overgeleverden tekst geen goede zin te ontworstelen is. En dat is hier niet het geval. Er is voor den uitgang i wel een andere verklaring dan dat het een pronominaal suffix is. Hij kan ook litera compaginis zijn.

Zij het ook dat al ba deze samenstelling in de (re-

6) Voor de vertaling „strekt" vergelijke men I Sam. 14:27.

Sluiten