Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de vermelding van Melchizedek. Het bezit van Jeruzalem bracht dezen koning óf bij David in herinnering óf te zijner kennis. Het vinden van opteekeningen in den pas veroverden burcht kan daarvan zeker wel de oorzaak zijn geweest.

Is deze veronderstelling juist, dan putten dus Gen. 14 en Ps. 110 beide uit dezelfde bron. Maar dan zijn ook de verzen 5—7 uit deze bron afkomstig! Ze zijn dan ontleend aan een beschrijving van Abrahams veldtocht, zooals die op den Sion werd gevonden.

De verzen 5—7 zijn dan het tweede stuk materiaal uit Ps. 110, dat uit deze Kanaanietische bron door Israël werd overgenomen.

Dat dit materiaal in een psalm werd gebruikt, doet vermoeden, dat het ook in poëtischen vorm werd aangetroffen. De juistheid van dit vermoeden, dat ook in ander verband wel is geuit8), is geen beletsel voor onze veronderstelling, dat ook Gen. 14 stof aan die Kanaanietische bron heeft ontleend. Want ook Gen. 14 bevat dichterlijke uitdrukkingen (vs. 10).

Zoowel de verzen 5 en 6, die 't resultaat van een Strijd beschrijven, als vs 7, dat een glimp te zien geeft van de geaardheid van een strijid, passen geheel op hetgeen in Gen. 14 beschreven wordt en dus ook de stof was van de Kanaanietische bron.

De auteur van Psalm 110, onder invloed1 van de lectuur te Sion gevonden, heeft ba dit optreden van Abraham een beeld gezien van den Messias als koning en overwinnaar. Hijl gebruikt deze Kanaanietische verzen om de koninklijke getstalte van den Messias te teekenen. Het laatste gedeelte van Psalm 110 teekent dan den Messias weer als koning, als strijdend koning.

Werd dus de priesterlijke gestalte van den Messias nader geadstrueerd met de figuur van Melchizedek, zijn koninklijke met 't krijgshaftig optreden van Abraham. Zoo vallen die beide groote figuren uit Gen. 14, Abraham en Melchizedek, samen tot één, in de voorstelling van den Messias als koning en priester, zooals Ps. 110 die voorstel-" ling tot onderwerp heeft van zijn prof et ischen zang.

7) Hebr. Gramm. v. Gesenius, pag. 262 etc.

8) Albright in Soc. of Or. Research in vol. X (Oct. 1935).

Sluiten