Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uw vertrouwen niet te beschamen en voor mijn zeer bescheiden deel mede te arbeiden aan den arbeid, die hier verricht wordt. Niets zou mij liever zijn, dan den goeden naam, die uw Universiteit heeft, zoveel ik kan, mede te handhaven.

Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor u, Hooggeleerde Professoren der theologische faculteit. Mijn positie is enigszins eigenaardig en misschien niet helemaal elegant. Telde de Kerk geen richtingen, ik zou hier niet staan. Maar waarschijnlijk ware dan elk theologisch college overbodig, omdat dan een waarlijk paradijsachtigen toestand zou zijn ingetreden. Zover zijn wij voorshands nog niet, niet in de Kerk en niet in de theologie. Nu er echter nog steeds richtingen zijn en het blijkt, dat deze niet steeds alle bij de theologische vorming der aanstaande predikanten voldoende tot hun recht kunnen komen, zullen posities als de mijne onvermijdelijk büjven. Dat gij dit aanvaard hebt, verheugt mij zeer. Gij weet, dat ik slechts een ding begeer, naar de mate mijner vermogens op mijn wijze mede te arbeiden aan de wetenschappelijke vorming der theologische studenten. Dat gij, Hooggeleerde Aalders, op wiens gebied ik meer in het bizonder kom, mij zo vriendelijk tegemoet getreden zijt, is mij een bizondere reden tot vreugde.

Het zal u, WelEerwaarde leden van het Hoofdbestuur der Vereniging van Vrijzinnig Hervormden in Nederland, tot voldoening stemmen, dat reeds zo spoedig uw pogen, systematische colleges in vrijzinnigen geest hier te doen geven, met succes bekroond is. Gij hebt mij een groot blijk van vertrouwen gegeven, ik hoop het waardig te blijken. Zeer bizonder verheugt het mij, dat gij metterdaad toont, dat het u ernst is met de uitspraak uit uw, ons, beginselprogram, dat theologie mede tot de taak der Kerk behoort.

Ik dank de Eerwaarde Kerker aden van Sneek en IJsbrechtum, dat zij mij, elk op hun wijze, het mogelijk hebben gemaakt, dit privaat-docentschap op mij te nemen.

Dames en Heren studenten. Met enigszins bezwaard gemoed sta ik hier voor u. Ik weet, dat uw tijd beperkt en uw college-uren vele zijn en nu kondig ik nog een uur college aan. Ik hoop echter, dat er onder u zullen zijn, die nog enigen tijd vrij kunnen maken en met mij zullen willen trachten door te dringen in de

Sluiten