Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de hand van Dr de Vos verscheen mede bij uitgevers dezes:

HET GODSDIENSTIG KENNEN VOLGENS MAX SCHELER. (uitverkocht)

INLEIDING TOT DE WIJSBEGEERTE VAN DE GODSDIENST.

De wijsbegeerte van de godsdienst wordt in dit boek gezien als een onderdeel van de wijsbegeerte in het algemeen, die wordt opgevat als wetenschappelijke wereldbeschouwing in den zin van een wetenschappelijk verantwoord geheel van oordelen over de werkelijkheid. De wijsbegeerte van de godsdienst beschouwt nu enerzijds dat deel van de werkelijkheid, dat gevormd wordt door het godsdienstig geestesleven, anderzijds vraagt zij, wat de godsdienstige uitspraken ons leren omtrent de werkelijkheid in haar geheel, opdat dit met wat wij van elders over de werkelijkheid weten tot een sluitende wereldbeschouwing verbonden kan worden. Dit alles wordt uiteengezet in het eerste hoofdstuk, waarin tevens stelling genomen wordt ten opzichte van verschillende andere opvattingen van wijsbegeerte en van wijsbegeerte van de godsdienst in het bijzonder. Toegegeven wordt, wat overigens onvermijdelijk is, dat hierbij uitgegaan wordt van bepaalde vooronderstellingen, in het bijzonder van de gedachte der autonomie, die zich niet met heteronomie doch wel met theonomie verdraagt- Daardoor draagt het werk een Vrijzinnig Protestants karakter. In de volgende hoofdstukken wordt dan achtereenvolgens gesproken over het wezen' en over de waarheid van de godsdienst en over de godsdienstige wereldbeschouwing.

Prijs ing. f 4.75; geb. f 5-75; bij intekening ing. f 3.75; geb. f 4.50.

HET VRAAGSTUK VAN DE WERKELIJKHEID GODS EN HAAR KENBAARHEID.

Prijs ƒ1.10.

DE HOOFDZAKEN VAN ONS GELOOF.

Zoals de titel aangeeft, wil het boekje in kort bestek de hoofdzaken van „ons", d.w.z. van het Vrijzinnig Protestants geloof geven. Uitgegaan wordt van de Geloofsbelijdenis van het Werkverband-Roessingh, al wordt ook de Beginselverklaring der CC meermalen aangehaald. Zowel Geloofsbelijdenis, als Beginselverklaring zijn voorin afgedrukt. Bij de indeling is die van de genoemde Geloofsbelijdenis gevolgd. De inhoud wordt dan a.v.:

I Geloof en Openbaring. 1 Godsdienst. 2 Geloof. 3 Openbaring. 4 De Bijbel. 5 De leer. 6 Vrijzinnig-Protestants.

II God. 7 De vraag naar God. 8 Wie God is. 9 Gods eigenschappen, io God en de wereld. 11 God en het kwaad. 12 Praedestinatie. 13 De leer der drieëenheid. 14. Het gebed.

III Jezus Christus. 15 Jezus en Christus. 16 De persoon. 17 De boodschap.

IV De nieuwe mens. 18 De „natuurlijke" mens. 19 De zonde. 20 Levensvernieuwing. 21 De Heilige Geest. 22 Onsterfelijkheid.

V Het Koninkrijk Gods. 23 Het Koninkrijk Gods. 24 De kerk. 25 De sacramenten. 26 De samenleving.

Voorts onder zijn redactie

DE „ROESSINGH-REEKS".

Een nieuwe serie godsdienstige handboekjes voor catechisaties, cursussen, secties en zelfstudie.

Sluiten