Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitspreken. We behoeven een groote vergadering, waar de kerk zich uiten kan. Daar moet opnieuw worden uitgemaakt wat wèl en wat niét in overeenstemming met Gods Woord is. Eerst als er in deze klaarheid komt, kan de kerk, onze kerk, weer aan haar roeping beantwoorden: een pilaar en vastigheid der waarheid zijn.

Dat alles wat van de kerk uitgaat, lijdt onder de droeve omstandigheden, waaronder de kerk verkeert, behoeft toch zeker geen betoog meer.

En nu weten we wel, dat ook als die omstandigheden gewijzigd mochten worden, de kerk daardoor niet gezond wordt. Als een t.b.c.-lijder ligt in een bedstede, waar de versche lucht geen toegang heeft, zal de dokter allereerst trachten, die omstandigheden te wijzigen. We hebben er alles voor over om zoo'n zieke te brengen naar een sanatorium. Maar we weten, dat ook daar de beterschap alleen dan intreedt, als God, die alleen de macht heeft over ziekte en gezondheid, Zich over die zieke ontfermt en de middelen tot herstel zegent. Wie op een krankte van onze kerk wijst, weet nog beter, dat ook de allerbeste kerkorganisatie, een kerk niet gezond kan maken.

Niet door kracht of geweld, maar door Mijnen Geest zal het geschieden, zegt de Heere der heirscharen (Zach. 4 : 6). Maar als God ons de oogen voor bepaalde misstanden opent, hebben we daar evenzeer tegen te strijden, als de geneesheer het doet, die ontdekt heeft, wat de genezing van zijn patiënt in den weg staat.

Voor dien dokter gaat 't niet om de open ramen, maar om het welwezen van zijn patiënt.

Voor kerkherstel gaat 't niet om de organisatie, maar om het welwezen der kerk.

En is het — zoo vraag ik u — nu eigenlijk nog wel vreemd, dat Kerkherstel, juister de mannen van Kerkherstel, vervuld zijn

Sluiten