Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dat alles wat tot de taak der kerk behoort? Ik ga hier die taak niet in den breede omschrijven. Ik herinner er slechts aan, dat de kerk is de draagster, de verkondigster van het Woord Gods. Het is in en door middel van de kerk, dat de sacramenten bediend worden.

Als we als „kerk" samen zijn, dan is dat in het vertrouwen op de leiding des Heiligen Geestes, die ons immers in alle waarheid moet leiden.

Zonder nu verder in bijzonderheden af te dalen, wil ik voor de duidelijkheid dit allereerst uitspreken: Wat de taak is van een geloovige, van één die door genade zich kan noemen een kind van God, is zijn taak, als lid der kerk.

Als lid der kerk belijdt hij Jezus Christus als zijn Heiland en Verlosser.

Als lid der kerk bidt hij: „Onze Vader die in de hemelen zijt... geef ons heden ons dagelijksch brood..." en gevoelt zich te behooren tot een gemeenschap, waarvan in zeer sterken zin geldt: „als één lid lijdt lijden alle leden mede". Als lid der kerk weet hij, dat zijn taak niet eindigt, daar waar de grens der kerk is, die kerk toch heeft een taak tegenover allen, die met haar in aanraking komen. In de kracht des Heiligen Geestes behoort elk lid der kerk met Pinkstervuur voor de kerk te ijveren. En eindelijk — want ik wil hier niet te veel noemen, allerminst volledig zijn — het is zijn taak als lid der kerk er voor te zorgen, dat het Evangelie, waaruit de kerk leeft, ook bekend gemaakt wordt, tot aan dé einden der aarde.

Omdat we meer of minder bewust zijn gaan wanhopen aan het welwezen der kerk, zijn we op ons zelf gaan doen, wat de taak der kerk was.

Er werden tegenover allerlei nood, vereenigingen opgericht menschen, vrome menschep sloegen de handen in elkander en ze" deden maarvast.wateigenlijkdetaakderkerkbehoordetezijn "

Sluiten