Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDSCH HERVORMD VERBOND TOT KERKHERSTEL

Hoofdbestuur

Het dagelijksch Bestuur bestaat uit de volgende personen: *

Prof. Dr. Th. L HAITJEMA, Voorzitter, Groningen, Verlengde Heereweg 38.

Ds N. VAN DER SNOEK, Vice-Voorzitter, Veenendaal.

Dr R. B. EVENHUIS, Secretaris, 's-Gravenhage, Frankenslag 87.

N. DE VISSER, Pennnlgmeester, Dordrecht, Reeweg 30, gironummer 3816.

Mr H. MULDERIJE, Amsterdam-Zuid, Joh. Vermeerstraat 71.

Het Hoofdbestuur telt daarboven nog de volgende tien leden:

W van Barneveld, Veenendaal; Da J. F. Berkel, Apeldoorn; Ds M. D. Gl|sman, Drachten; Ds M. Groenenberg, Vlaardingen; Dr H. J. Honders, Wassenaar; E. Janzen, Leeuwarden; Ds A. M. v. d. Most van Spijk, Kortgene; Dr G. Oorthuys, Amsterdam; Ds J. E. Uitman, Vollenhove en C. Witte, Utrecht.

Nieuw Kerkelijk Leven

Het maandblad staat onder radactie van Ds H. C. J. van Deelen, Oosterend (Fr.); Dr R. B. Evenhuls, 's-Gravenhage; Ds J. A. van Nle, Hoogeveen en Ds Th. C. Vriezen, 's-Gravenhage, met medewerking van Prof. Dr Th. L. Haitjema, Groningen; Ds N. van der Snoek, Veenendaal; Dr G. Oorthuys, Amsterdam; Ds M. Groenenberg, Vlaardingen en anderen. Leden van het Verbond ontvangen het maandblad gratis. Opgave aan de administratie. Postbus 7, Wageningen. Abonnement f 1.50 per laar.

Reglement, voornaamste bepalingen:

Art. 1. BEGINSEL

Er bestaat een Nederlandsen Hervormd Verbond tot Kerkherstel, welks leden gemeenschappelijk uitgaan van de waarheid van het stuk der heilige, algemeene Christelijke Kerk, zooals deze door het Gereformeerd Protestantisme, Inzonderheid in Antw. 54 van den Heid. Catechismus, beleden wordt. Zij erkennen, dat deze belijdenis consequenties van kerkrechtelijken aard voor de Inrichting van het Hervormd-kerkelijk leven met zich brengt.

Art. 2. DOEL

Het Verbond stelt zich ten doel voor te staan en zoo mogelijk te bevorderen een reorganisatie der Ned. Herv. Kerk In den geest en volgens de grondlijnen van hot reorganisatierapport 1929. "

Art. 3. MIDDELEN Het Verbond tracht dit doel te bereiken door:

I. Het geven van adviezen Inzake aanhangige of aanhangig te maken voorstellen tot wijziging van kerkelijke reglementen en desgewenscht bij kerkelijke verkiezingen.

II. Samenwerking te bevorderen van allen, die den Christus belijden, en daarmede misstanden en misverstanden terug te dringen, welke het door velerlei groepeeringen in zijn éénheid bedreigde kerkelijke leven te zien geeft.

III. Het uitgeven van een maandelljksch orgaan „Nieuw Kerkelijk Leven", waarin behalve de practiscne, ook de theologische zijde van het kerkelijke vraagstuk besproken wordt.

Art. 4. LEDEN

Leden kunnen zijn:

I. Personen, die door belijdenis, doop of geboorte, behooren tot de Ned. Herv. Kerk (overeenkomstig artt. 2 en 3 van het Algemeen reglement).

II. Kerkeraden kerkvoogdijen, besturen van Ned. Herv. Evangelisaties en alle corporatMn, die in en ten bate van de Ned. Herv. Kerk werkzaam zijn.

Toetreding

Wie met het bovenstaande Instemt, slulte zich aan bij ons Verbond en geve zich voor het lidmaatschap op aan de administratie. Postbus 7, Wageningen. Minimum-Contributie M.50 P2«£3r,' waa70or tevens het Orgaan van het Verbond, het Maandblad „NIEUW KERKELIJK Lfcvcrv wordt toegezonden.

Sluiten