Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der ontmoeten, zal alleen mogelijk zijn door de werking Zijner krachten. Daarom hebt goeden moed. „Dit is de overwinning, die de wereld" van richtingen, meeningen en persoonlijke gevoelens en gedachten óók in de Kerk „overwint, n.m. ons ge-

Zakeiijke mogelijkheden! Voor het herstel der Kerk wordt biddend en getuigend gearbeid. Gewacht wordt op het wonder, dat God gaat verrichten. „Die gelooven, haasten niet!" Kan er evenwel in dit opzicht ook nog niet iets anders worden gedaan? Waarom kan er met het oog op het catechetisch onderwijs niet meer eenheid worden verkregen in de te behandelen stof? De Jongeren staan tusschen Doop en belijden. Die Doop hun bewust doen worden, hun het uitzicht openen op wat God in Christusookvoor hen beteekent, wil zeggen: in het middelpunt van het geestelijk onderricht niet zoozeer plaatsen de geschiedkundige feiten als wel den levenden Heer der Kerk,~Jezus. Waarom is het niet mogelijk om hier reeds thans de hand aan den ploeg te slaan? Voorbereidend werk te verrichten, opdat een herstelde Kerk daarvan straks dankbaar kan genieten? Uitwisseling van gedachten, een algemeen vragenuur, waar de Jongeren zelf kunnen zeggen, wat ze op het hart hebben, afwisselend tusschen de catechisatie-uren met een vaste werkrooster, zou het geen toenadering beteekenen? Dan komt het gesprek los. Niet klakkeloos antwoorden laten leeren uit „vraagboekjes", maar zelf hen de antwoorden doen zoeken. Teksten, dat zijn dingen om van buiten te kennen! Voorts, kan men van de kerkeraden uit niet meer samenbinding tot stand brengen tusschen de vele clubs en vereenigingen en kransen binnen het ressort der Gemeente en misschien zelfs nog in grooter verband? Er zijn geen kerkelijke wetsbepalingen, die dit belemmeren. Laat men een jeugd-centrale of -commissie in het leven roepen, waarin ook kerkeraadsleden zitting hebben Een gezamenlijke feestavond der kerkelijke vereenigingen,

Sluiten