Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDSCH HERVORMD VERBOND TOT KERKHERSTEL

Hoofdbestuur

Het dsgelljksch Bestuur bestaat uit de volgende personen:

rw^llSiiw yf'T«MA,I V001m?r' 1Gronlnfl<»>. Verlengde Heereweg 38. Ds A. LUTEIJN, Vlce-Voorzltter, Nijkerk.

Sr ni vi<:«!NïUIS; Secret»rl«. '«-Gravenhage, van Boetzelaerlaan 304. Mr H MU?nc,RMl:nnin9meeiterVD?jri?CuhS,Reewe» *>• Sl'onummer 3816. Mr H. MuLDERIJE, Amsterdam-Zuid, Joh. Vermeerstraat 71.

Het Hoofdbestuur telt daarboven nog de volgende tien leden:

S*l^^^Unmv!er:JP,G-<i;H:B?' Wagenlngen; Os H. C. J. van Deelen, Vaassen; Ds M. Groenenberg, Vlaardlngen;Ds A. Groot. Oudeschoot; Dr H. J. Honden, Wassenaar'

« vS£ vly^iutmMh0™- Veenend»"D'H- ^hroten, Suawoudi;

Nieuw Kerkelijk Leven

Het maandblad staat onder redactie van DsH.C. j. ven Deelen. Vaassen; Dr E. Emmen. Breda; Prof Dr Vh L H.iï£^Venri9e, en Dt±- AA vin Nie' HooB.vMn; met medewerking van Vtordins.nh.-„L,Xér^ Gr°nln9en: Dr Oorthuy», Amsterdam; Ds M. Groenenberg,

bit'? w",Jl?„t|„^!^b0rk-OntV,nge,ii,S.n,"ndb,id f"""- Mn de administratie, Post-

dus 7, Wageningen. Abonnement f 1.50 per Jaar. '

Reglement, voornaamste bepalingen:

Art. 1. BEGINSEL

Er.£*,Uat een Nederlandseh Hervormd Verbond tot Kerkherstel w«lk< l.rf.r, ~- .

pelijk uitgaan van de waarheid van het stuk de? hi»fö tlg.^

ft GerefoCme«rd ?«»•««"'«"«. Inzonderheid in Antw 5* van den H.M Catechismus, beleden wordt. Zij erkennen, dat deze belijdenis consequenties van kerkree&.|Tik'„ aard voor de Inrichting van het Hervormd-kerkelljk leven met zich b"ngl '

Art. 2. DOEL

sl"eVd%rr°Ned*,H.™h tS*Vn H°°r ** Sta" 100 5,0»,l«k ,e bevorderen een reorganirapport 1929? 9ee" en vol9,,M de 9r°"<"'inen van het reorganisatie-

Art. 3. MIDDELEN Het Verbond tracht dit doel te bereiken door:

«"keSto^alem^r,,1!^1? "nhin8i9« «* «nhangig te maken voorstellen tot wijziging an Kerkelijke reglementen en desgewenscht bi] kerkelijke verkiezingen.

en m^tVnden d^n" V™ "".l"1 dJe dJen Chrl.tutbelijden.enda.rm.de misstanden

bedreig™ThfiSuffTl^i!^^ d0Or **** ««"P"""»»" '» xl|n «nheid

p'racttaèhï^ °rflaan "Nieuw K^kelljk Leven", waarin behalve de

practisene, ook de theologische zijde van het kerkelijke vraagstuk besproken wordt.

Leden kunnen zijn: Art" * LEDEN

koPm^gnearttdi2e ^W9tZ^ '^ti*0™* ~ * ^ (°Ver"n-

Toetreding

LevtiN wordt toegezonden. ' ""'""l,g •■

Sluiten