Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gestreden, over de Heilige Schrift en de traditie, over de leer van de genade en van de goede werken, over de sacramenten, de beelden en de reliquieën. Maar tenslotte ging het slechts over één vraag. Wie regeert de Kerk? Dat was het meest kardinale punt.

Wie regeert de Kerk? Om die vraag gaat het ook heden ten dage in Duitschland. Het slagveld van den Duitschen kerkstrijd is in kruitdamp gehuld. De berichten komen niet volledig tot ons en zullen ook wel vaak sterk gekleurd zijn. Maar één ding staat vast: het gaat alweder over de regeering der Kerk. Niet dat deze vraag pas sinds het optreden van Hitier In Duitschland aan de orde is gekomen. Zij was even brandend in het Wilhelmlnische tijdperk, toen er een al te nauw verband was tusschen troon en altaar. Alleen, de politieke ontwikkeling van Duitschland heeft de vraag naar de ware regeering der Kerk extra duidelijk aan het daglicht doen treden. Wie dat niet ziet, verstaat niets van de groote beteekenis van den Duitschen kerkstrijd, ook al is hij hevig bewogen over het lot van Ds Niemöller en dat van de belijdenis-beweging. Wie regeert de Kerk? Om die vraag gaat het tenslotte alleen in den strijd voor kerkherstel binnen de muren van de Nederlandsche Hervormde Kerk. Niet pas in 1816 is hij ontbrand. Hij was er ook reeds in den bloeitijd van het gereformeerd Protestantisme, toen de regenten zich telkens bemoeiden met de kerkelijke aangelegenheden. Dit is het beste bewijs, dat het toch waarlijk gaat om meer dan een andere „reglementenbundel", zooals velen ons willen doen gelooven. Doch het in 1816 aan de Kerk opgelegde bestuursapparaat heeft die vraag naar de regeering der Kerk pas recht acuut gemaakt, zoowel in 1834 en 1886, als in 1939! Ook de mannen van afscheiding en doleantie hebben geworsteld met deze vraag. Wij kunnen van meening verschillen over hun beginsel en methode, tenslotte ging het zoowel hen als ons om die vraag naar de ware kerkregeering.

Sluiten