Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit is in de huidige situatie van het Hervormde kerkelijke leven dan ook de meest dringende reden tot kerkherstel. De synodale bestuursorganisatie van 1816 is een staatscreatuur. Niet alleen de inhoud, maar ook de oorsprong van de huidige kerkorde is verwerpelijk. Men wijst er vaak op, dat het in 1816 de meest gewenschte oplossing was. De Kerk bezat niet voldoende veerkracht om uit eigen kracht orde op zaken te stellen, gezien alleen reeds het feit, dat slechts de classis Amsterdam protesteerde tegen deze eigenmachtige daad van Koning Willem I. Bovendien, zoo zegt men, bezit de kerkorde van 1816 zekere kwaliteiten. Zij maakte b.v. een einde aan het provincialisme, dat zoovele eeuwen de eenheid der Kerk in den weg had gestaan. Deze gansche redeneering getuigt echter desniettemin van een groote kortzichtigheid. Want de staat, die eens onze Kerk een kerkorde oplegde, welke daad nog nimmer officieel door de Kerk gedesavoueerd werd, zou daaruit de vrijmoedigheid kunnen putten, hetzelfde nog eens te herhalen. In onze Kerk hebben sommigen daar zelfs op aangedrongen. De staat moet het onrecht herstellen, dat hij eens beging. Onze meening is, dat dit na de eerste een tweede verkeerde stap zou zijn. De trein, die uit het spoor is geloopen, zou nog verder derailleeren. Neen, de Kerk moet, in gehoorzaamheid aan haar Koning, zelf datgene, wat in 1816 gebeurd is, ongedaan maken, geheel afgezien van de meerdere of mindere noodzakelijkheid van die kerkorde eens of van de meerdere of mindere kwaliteiten van die kerkorde nu. Op den oorsprong van onze huidige kerkorde rust een vloek, hij is In strijd met het drievoudig ambt van Christus over zijn gemeente. Ditdrievoudigambtvan Christusgedoogt ten tweede geen hiƫrarchie in de Kerk. Uit den aard der zaak slaat dit op Rome. Voor Rome kan de dienst van Christus in zijn drievoudig ambt alleen geschieden door middel van de geestelijkheid in de heilige Moederkerk. Zij zet het profetisch werk van

Sluiten