Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij goede acht geven op de andere ambtsdragers, ten tweede roept hij de andere dienaren geregeld tezamen en bestraft hij hen, die afwijken, uit het Woord, ten derde zorgt hij, dat zijn dienst bijzonderlijk de geheele gemeente ten goede komt, ten vierde moet hij een voorbeeld zijn in het zich zelf onderwerpen aan de tucht, zooals Petrus gewillig luisterde naar de bestraffing van Paulus. Wie dit alles beschouwt, zal erkennen, dat door deze figuur aan de presbyteriale kerkorde in geen enkel opzicht is te kort gedaan, ja dat er zeer waardevolle elementen in liggen.

Maar wij behoeven niet terug te gaan tot de 16de eeuw om een superintendent of visitator In het gereformeerde kerkrecht te ontdekken. De Schotsche Kerk kent nog heden ten dage den Moderator. Of om nog dichter bij huis te blijven, zoowel in het Ontwerp-Kerkopbouw, als in dat van 1938 werd dezelfde figuur voorgesteld. Het is interessant om bij dit laatste Iets langer stil te staan, omdat het onze Ned. Herv. Kerk bijzonder raakt. Het desbetreffende artikel 7van het Ontwerp-Kerkopbouw luidde aldus: „In de Ned. Herv. Kerk zijn de volgende ambten: predikant, ouderling en diaken. Daarnaast zal de Kerk uit hare predikanten door elke Provinciale Synode een Provincialen Kerkvisitator en door de Algemeene Synode een Algemeenen Kerkvisitator met den titel van Moderator benoemen, wier taak het zal zijn ervoor te waken, dat zij, die de genoemde ambten bekleeden, ten opzichte van art. 2 sub 1 en 2 (de dienst des Woords en der Sacramenten en de herderlijke zorg) hun roeping vervullen overeenkomstig het wezen en de historische belijdenis der Kerk.

In het Ontwerp 1938 werd dit aldus. Eerst een artikel 5 luidende: „In de Ned. Herv. Kerk zijn de volgende ambten: predikant, ouderling en diaken". Daarna een artikel 6, waarin wordt voorgeschreven, dat het bestuur en toezicht in de Ned. Herv. Kerk wordt uitgeoefend over de gemeenten door Ker-

Sluiten