Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keraden, over Classes door Classicale Vergaderingen, over Provinciale ressorten door Provinciale Synoden en over de gansche Kerk door de Algemeene Synode. Tenslotte behelst artikel 7, dat de Kerk uit hare predikanten of ouderlingen door elke Provinciale Synode een Visitator en door de Algemeene Synode een Moderator zal benoemen. Het Ontwerp 1938 bevat, uit presbyteriaal oogpunt bezien, belangrijke voordeelen boven dat van Kerkopbouw. Het bepaalt immers, dat niet alleen de predikanten, maar ook de ouderlingen tot visitator en moderator benoembaar zijn (denk aan de vijfde richtlijn!)! Door eerst de ambten op te sommen, daarna de vergaderingen der Kerk en pas in de derde plaats, in een afzonderlijk artikel, den visitator en moderator te noemen, legt het er ten volle nadrukop, dat de visitator geen nieuw ambt heeft, doch alleen een bepaalde functie in het kerkelijke leven bekleedt. Afgezien van deze punten ademen béide ontwerpen één geest. In onze Kerk dook voor het eerst deze figuur, die men elders reeds lang kende, op en wij meenen, dat zij niet in strijd is met de beginselen van gereformeerde kerkrecht. De bedoeling van deze functie was een dubbele. Ten eerste herderlijke zorg over de ambtsdragers/bijzonderlijk over de dienaren des Woords. leder predikant kent de klacht van den psalmist: Niemand zorgde voor mijn ziel. Hij moet geven, geven altijd maar geven. Het gemeente-lid in de groote steden moge klagen, dat de Kerk veel te weinig aandacht aan hem besteedt, bij den predikant wordt nooit of te nimmer huisbezoek gedaan. De gemeente staat altijd klaar met haar critiek, of wat nog erger is, zij komt den geliefden predikant in het gevlij. Aan echte zielszorg ten opzichte van den predikant, wat toch ook haar roeping is, denkt zij niet. Hierin wilde men voorzien door het invoeren van de functie van den visitator. Hij was gedacht als een man, die het algemeene vertrouwen had, tot wien de predikanten zich met hun moeilijkheden konden richten, die zoo

Sluiten