Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat geen der ouderlingen van een groote stadsgemeente wist, dat het Reorganisatie-voorstel, dat toen door de S/node behandeld werd, daarna nog onderworpen was aan de stemming van de Provinciale Kerkbesturen. En er zouden nog ergere dingen te noemen zijn. Onze ouderlingen zijn, de goeden niet te na gesproken, dom. Wij hebben tenslotte mannen noodig met lust en bovenal tijd(l) voor huisbezoek. De eenige functie van den ouderling is nu somtijds, dat hij den predikant de hand drukt voor het bestijgen van den kansel. Er moeten mannen komen, die lust hebben om te doen, wat het formulier den ouderlingen voorschrijft. En die daar tijd voor hebben. Ouderlingen, die door vele andere dingen totaal bezet zijn, moeten bedanken.

Wij hebben echte predikanten noodig, echte dienaren des Woords en dat alleen. Geen leeraren aan gymnasia, geen sprekers over alles en nog wat en die dan ook nog daarnaast preeken en catechiseeren. Maar predikanten, die de beteekenis van Handelingen 6 verstaan. Waar beschreven wordt, dat de diakenen zijn gekozen, louter en alleen opdat de apostelen al hun tijd vrij zouden krijgen voor de verkondiging van het Woord. Wij hebben geen predikanten noodig, die een heele provincie, misschien wel het geheele land beschouwen als hun parochie, maar die zich vastbijten in het werk van de gemeente, die hen riep. Wij hebben geen predikanten noodig, die een bepaalde groep in de gemeente naar de oogen kijken, maar dienaars van de gansche gemeente.

Zulk kerkelijk denken over de geheele linie is een absolute voorwaarde voor het goed functioneeren der presbyteriale kerkorde. Deze kerkorde is een gave, maar ook een opgave. Kerke raadsleden, die dat niet verstaan, zijn nog niet rijp voor de presbyteriale orde.

Maar het gemeente-lid, dat deze brochure mocht lezen, mag nu niet toestemmend knikken en bij zich zelf zeggen: ongetwij-

Sluiten