Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDSCH HERVORMD VERBOND TOT KERKHERSTEL

Hoofdbestuur

Het dagelijksch Bestuur bestaat uit de volgende personen: oTjLluï&fe ^l^^Zr°r0n]naM- Ver,enS<" """"" » N*" DÉ VIS^R^ Pen'ninamp««rl*' n'ïïi™'*!"'"»6' van ******* 304.

W* «°„0fr^UUpr ,e,t. d«^™" nog de volgende tien leden:

Öto^ SS* tt&K

Nieuw Kerkelijk Leven

ST HnSï ïï&vïïhS: ^^1^^ V—' D^. Emmen, Haarlem; Prof. Dr Th. L. Haltiem. GronlnaSn- Dr GX«h 1 Hoo9evean: met medewerking van Vlaardingen en anderen. fc,ron,nflen' Dr G- Oorthuys. Amsterdam; Ds M. Groenenberg.

tÏÏV. W.^^^ flrlt,*• °P'"e "* * --■«*n*l«. Post-

Reglement, voornaamste bepalingen:

Art. 1. BEGINSEL

deze dooF het Gereformeerd Protestantisme bZ^fö-A?*"?*™ Chrlstelilko Kerk. zooals ehlsmus. beleden wordt? ZIJ erkennen daT de« h»li?JÏ» d AntW- 54 vln den Held»rd voor de .nr.cht.ng van' ^H^^gr^Tk"!^ SWSSnST kerkrech",,'k"' Art. 2. DOEL

s«.eVd^b0Ned.teHe^.h KeA' d^To.est'e'n Jïï Z°° bieren een reorgant-

rapport 1929™ 9"" en volflens de flrondli|nen van het reorganisatie-

Art. 3. MIDDELEN Het Verbond tracht dit doel te bereiken door:

m ^tYntn 2r!TOrtT..rw.,flS; ft Vc^Tt" ^'''^ e" d"rmede ml»«nd»" bedreigde kerkelijke leven te zit,J'geeft. «""Peeringen in zijn éénheid

Leden kunnen zijn: Art' * LEDEN

kon,es7,gneari,dl29 «ïï JSflttttM V&SÜ*™ " ^ <°™ "ie^t^ en alle corporatie.

Toetreding

SJSS^e^^^ «* Verbond en geve zich voor het

Sluiten