Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit beginwerk mag blijkens de besprekingen op de vergadering van de Deputaten voor de Makassar-Zending (25 Jan. 1939 te Soerabaja) in niets uitgebreid worden.

Opgeroepen mogelijkheden mogen niet benut worden!

Ja, mocht er weer een tekort komen eind 1939, wat onvermijdelijk zeker is (zie financieele resultaten 1937 en 1938) dan moet met afbraak begonnen worden!

Het is precies alsof men ons de opdracht geeft om een huis te bouwen.

Wij beginnen met de open voorgalerij, die steunen moet op de eerste binnenmuur.

En nu zegt men, gij moogt die binnenmuur niet verder opbouwen en straks zult gij die voorste binnenmuur ook moeten afbreken!

Nu past het zeker niet om aan de kerken van Soerabaja, Semarang en Malang een verwijt te maken.

Zij doen hun uiterste best. Men bestudeere slechts de begrooting voor 1939 en de resultaten van 1938.

Daarom ligt de eenige conclusie voor de hand:

Hier moet hulp van buiten af komen.

Zooals men weet heeft de Generale Synode, te Sneek gehouden, uitgesproken, dat zij dit werk in Zd. Celebes niet hooger kon subsidieeren uit de Generale Zendingskas dan dat dit reeds de laatste drie jaar geschiedde.

Hoe dankbaar ā€˛Makassar" daar ook voor is, toch is men daarmee nog niet uit de accute nood geholpen.

Met des te meer klem wordt dan ook vast gegrepen aan wat de Generale Synode verder uitsprak, n.1. dat zij het zou toejuichen als door de betrokken kerken een andere weg gevonden zou kunnen worden om hulp te vinden in Holland.

Nu is het zoeken van hulp in dezen tijd wellicht een van de moeilijkste opdrachten.

Maar God is machtig.

En God zal, als Hij het noodig heeft voor Zijn arbeid in Makassar, ook zeker de middelen verwekken.

Maar dit ontslaat ons niet om ieder met klem te vragen om zoo mogelijk ons ter zijde te staan in het zoeken of in het verschaffen van dezen hulp.

Makassar als Zendingspost is dezen hulp ten volle waard. Niet voor niets bouwt Rome een centrum van activiteit op in geheel Celebes en kiest Makassar dan als werkpunt in het Zuiden van dat eiland.

Sluiten