Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Makassaarsche vrouwen in onze polikliniek gekomen met elk een gezwel op het hoofd en verzochten ons die weg te nemen. Natuurlijk werden ze direct behandeld. En met succes!

Over de bezetting van het ziekenhuis kan ik U het volgende meedeelen.

Hadden wij in de eerste dagen na de opening van het ziekenhuis geen opname-patiënten, thans kunnen we rekenen op gemiddeld 14 patiënten per dag. Hoofdzakelijk mannen, afkomstig uit de stad Makassar of uit de naastliggende kampongs.

Langzamerhand kwamen er ook meer vrouwen voor opname.

Per 1 Januari 1939 is aan ons werk toegevoegd een mantri-vroedvrouw, die haar vak verstaat. Eenige dagen daarop had de eerste bevalling in het Ziekenhuis plaats, een zoon! Wat waren wij allen blij hierom. Een tweede bevalling, alweer een zoon, volgde spoedig daarop. Tot dusverre hebben we drie bevallingen gehad in het ziekenhuis, alle drie jongens, terwijl nog twee andere vrouwen hun tijd afwachten (dit dateert ons vanaf 15 Januari 1939).

Zoo zien we een groei in ons Med. werk, waarvoor wij God moeten danken.

Naast de lichamelijke verzorging zult gij ongetwijfeld ook vragen, hoe het staat met de geestelijke verzorging van onze patiënten.

Wij beseffen, dat onze patiënten speciaal voor hun lichamelijk lijden onze poliklinieken bezoeken en niet met godsdienstige bedoelingen. Deze Makassaren, die meer of min intensief de Islam aanhangen, hebben niet of nog niet de overtuiging van de meerwaarde van ons Christelijk geloof.

Wij willen nu probeeren om uit liefde tot Jezus Christus aan onze patiënten die meerwaarde van ons Christelijk geloof wel te laten zien in ons werk.

Maar wij mogen natuurlijk nooit ons Christelijk geloof aan hen opdringen. Trouwens dat zou ook niet gaan. En zeker zouden wij daardoor hun vertrouwen verliezen.

Eiken Zondagochtend, onder leiding van den Mantri, wordt een korte „aandacht" gehouden. Christ. patiënten, voorzoover hun gezondheid dat toelaten, wonen deze koempoelans van zelf bij.

Voorts hebben wij steeds Christelijke lectuur voor degenen, die er om vragen, hetzij uit belangstelling, hetzij om de tijd er mee te vullen.

Moge ook deze korte uiteenzetting van het Med. werk Uw belangstelling en liefde voor onze zending nog meer opwekken, tot uitbreiding van Gods Koninkrijk hier in Makassar.

Sluiten