Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En meer dan dat: bi] hem is het doel bereikt. Hij rust in Gods genade. —

Naast deze twee Bijbelsche voorbeelden kies ik twee andere.

Ik denk aan een man als Jacob Böhme, den schoenmaker-wijsgeer, die peinsde over de vraag: „waarom heeft God een pijnlijk, lijdend leven geschapen? Kon het niet zonder lijden en kwelling in een beteren toestand zijn gezet, aangezien Hl) aller dingen grond en aanvang is? Waarom duldt Hij den tegenstand? Waarom verbreekt Hl) niet het booze, opdat er alleen goed zij In alle dingen?"

Deze diepzinnige denker zit eens in zijn schoenmakerswerkplaats met de zwarte wanden. Maar dan valt een zonnestraal naar binnen en schijnt precies op een tinnen beker, die op een plank tegen den zwarten wand staat. Het „lichtende vat" straalt, mooi en klaar uit tegen dien donkeren achtergrond. Tegen een witten muur zou die glans niet uitgekomen zijn, maar de zwarte wand laat de heerlijkheid van het licht uitkomen. Toen was het, alsof de geheimen van het Godsbestuur voor hem opengingen. In één oogenblik begreep bij, wat hl] in jaren studie aan de academie niet zou hebben kunnen leeren, n.1. waarom het kwaad in de wereld moet zijn: het moet den donkeren achtergrond vormen, waartegen wij dé genade Gods kunnen zien uitstralen. Als het donkere lijden ons Gods lichte genade doet vinden, dan heeft het zijn doel bereikt: zijn hooge doel. Want „wie God vindt, heeft alles gevonden, en wie Hem verliest, heeft alles verloren." — Hiernaast stel ik het reeds genoemde gebed van Pascal. Ik wil daarvan alleen maar enkele gedeelten aanhalen, die voor zichzelf mogen spreken, om aan te wijzen hoe Pascal de oplossing zocht voor het raadsel van zijn ziekte.

Sluiten