Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den ouden catechismus, dien men wel vaak moeilijk vindt om te begrijpen, maar die toch zoo waard is dat men er zich in verdiept: „Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennen, waardoor ik alles voor waarachtig houd, dat ons God in zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdienste van Christus." Maar als ik den God van alle genade ken, die mij mijne zonde vergeeft, dan weet ik ook (om nog eens een woord van den catechismus aan te halen) „dat gezondheid en krankheid en alle dingen, niet bi) geval maar van Gods vaderlijke hand ons toekomen." In dit geloof hebben wij de kracht, die ons in staat zal stellen, ook den last van de ziekte te dragen. Ik weet geen andere kracht, waardoor het ons mogelijk zou zijn. Met onze wilskracht klaren wij het niet; onze natuurlijke goedmoedigheid en ons geduld schieten te kort — en welke krachtbronnen we ook ter beschikking hebben, op het kritieke oogenblik falen ze. Vooral wanneer de doodsgedachte ons verontrust. Maar waar het levend geloof ons deel is, daar weten we ons gedragen door de zekerheid, dat niets — ook geen ziekte of dood — ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onzen Heer. Wie den Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen!

Sluiten