Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorbericht

L.S.

Dit geschriftje wil voor hen, die niet tot het varende deel der gemeente behooren, een kennismaking zijn met den arbeid van den Hervormden Schippersraad, en tevens voor den schipper een gids, waarin hij alle gegevens kan vinden omtrent godsdienstoefeningen, catechisatie en al wat verder met het kerkelijke leven in verband staat.

Naar volledigheid heb ik niet willen streven; slechts het voornaamste kon hier een plaats vinden. De gegevens, in elk artikel opgenomen, of daaronder geplaatst, wijzen vanzelf verder. Wèl hoop ik, dat het boekje overzichtelijk moge zjjn.

Den predikanten, voorzitters of commissieleden der plaatselijke afdeelingen, die mij een artikel toezonden, zeg ik op deze plaats hartelijk dank. Werden mij alleen de gegevens toegezonden, dan stelde ik daarvan naar mijn beste weten een artikel samen, terwjjl ik voor de andere gemeenten de mededeelingen van de „Vuurtoren" overnam.

Een bijzonder woord van dank aan den Heer G. de Jong, die mij steeds met raad en daad terzijde heeft gestaan.

Gaarne spreek ik mijn waardeering uit voor de keurige verzorging van dit boekje door Drukkerij „De Valk".

En nu: dat God, Dien wij in Jezus Christus onzen Verlosser en Zaligmaker mogen noemen, ook dezen arbeid achtervolge met Zijn onmisbaren zegen, tot uitbreiding van den arbeid van den Hervormden Schippersraad, tot opbloei van de Nederlandsche Hervormde Kerk!

F. D. EMOUS.

Amsterdam, 7 Januari 1939.

Sluiten