Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met blijdschap kunnen we echter constateeren, dat de schippers zelf meer en meer het belang gaan inzien van de gratis verstrekte legitimatiebewijzen: de aanvragen komen geregeld binnen op het Centraal Bureau in de Eilandskerk te Amsterdam: de bezoeken, door Mej. Gijzel op de schepen afgelegd, hebben in dezen hun administratief doel niet gemist.

Het doel van zoo'n legitimatiebewijs is dit: het wil zijn een kerkelijke pas, een bewijs, waarop men toegelaten wordt tot Doop en Avondmaal, tot samenkomsten voor en (of) door schippers belegd, e.a. Men houde echter in 't oog: er is volstrekt niet gemeend — helaas, dit denkt men nog al te vaak — om den schipper „apart" te stellen in zijn klasse, als zou hij niet in alles met de walbewoners mee kunnen gaan. De legitimatiekaart vergemakkelijkt juist in alle opzichten de herstelling van den band met de kerk, die, zooals gezegd, door het ambulante leven wel losser moést worden.

De Catechese.

En nu, wat de tweede taak der Hervormde Kerk betreft, de catechese. Een schier onoplosbaar probleem. Door het instellen der plaatselijke afdeelingen hoopt de Schippersraad echter de moeilijkheden eenigszins te verzachten. Men weet dan, door middel van circulaires, periodieken of anderszins, bij welken predikant men aankloppen kan1); naam en adres zijn bekend en bij vertooning van het legitimatiebewijs weet de predikant terstond wat hem te doen staat. Goede resultaten heeft ook reeds opgeleverd het meegeven van werkschriften, waarin de predikant enkele vragen en opmerkingen ter beantwoording en nadere uitwerking opschrijft, die dan tijdens de reis worden bestudeerd en bij het weer aandoen van de plaats worden gecorrigeerd: een schriftelijke catechisatie dus. In deze richting zullen de gedachten moeten gaan, wil men den schippers nog eenig catechetisch onderwijs kunnen geven. — Voor hen, die langer op éénzelfde plaats vertoeven, of geregeld daarheen weer terugkeeren, zijn de moeilijkheden niet onoverkomelijk. Het verzuim van enkele catechisatieuren is spoedig ingehaald en gelukkig hangt er niet het „slagen voor een examen" van af.

Dat de instelling van plaatselijke afdeelingen van den Schippersraad ook het huisbezoek op de schepen zéér bevorderde, behoeft na het bovenstaande geen betoog. En gelukkig is de belangstelling voor hetgeen op kerkelijk gebied voor den schippersstand geschiedt, ook onder de predikanten zóó aan het toenemen, dat velen, ook al is er geen plaatselijke af deeling van den Hervormden Schippersraad, hun schreden richten naar

1) Tot nu toe gaf „De Vuurtoren" onder redactie van den penningmeester, den heer A. Brakel en den heer M. Lührmann, hieromtrent reeds eenige inlichtingen.

Sluiten