Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Financiën Tan den Hervormden Schippersraad

Het gebeurt meermalen, dat gezegd wordt: „Kan de HerVormde Schippersraad in netelige gevallen niet eens met een flinke som steunen?" Die zoo spreken verkeeren in de meening, dat de Hervormde Schippersraad goed in zijn financiën zit. Dit is evenwel niet het geval.

De Hervormde Schippersraad bestrijdt volgens art. 14 van de „Regeling" al z$jn uitgaven uit kerkelijke en diakonale bijdragen, voorts uit collecten, giften en contributiën en uit een door de Algemeene Synode van jaar op jaar te voteeren toelage.

De Synode heeft tot heden krachtig geholpen. Van 1933 tot 1938 gaf zg jaarlijks een toelage van ƒ 2000.—, waarvoor de Hervormde Schippersraad buitengewoon dankbaar is. Zonder die bijdrage zou er van den arbeid onder de schippers weinig terecht gekomen zijn.

De kerkeujke en diakonale bijdragen moeten van de kerkeraden komen. Sommige zenden jaarlijks een flink bedrag; kleinere gemeenten geven vaak een bijdrage van ƒ 5.— a ƒ 10.

per jaar, terwijl er plattelandsgemeenten zijn, die slechts ƒ 2.— a ƒ 2.50 kunnen afzonderen. We zijn ook daar zeer dankbaar voor, temeer daar er onder de bijdragende gemeenten zijn, die nooit een schipper in hun dorp te zien krijgen.

Stel u voor, dat elk der 1400 gemeenten in Nederland gemiddeld ƒ 10.— per jaar gaf, dan leverde dat toch een bedrag van ƒ 14000.— en daarmee is iets uit te richten.

In 1938 gaven 64 kerkeraden een bijdrage variëerend van ƒ 1.— tot ƒ 100.—, tien zonden een collecte en vijf gireerden een gift, te zamen dus 79 gemeenten van de 1400. Dat is toch wél heel droevig. Groningen, 's-Gravenhage en Rotterdam komt de eer toe belangrijke collecten of bijdragen te hebben ingezonden. Indien de ruim 1300 resteerende kerkeraden den Hervormden Schippersraad wilden gedenken, zou dit het werk van dien Raad zeer ten goede komen.

Het aantal contribuanten is zeer gering. De contributie bedroeg in 1938 slechts ƒ 19.—. Toch gelooven we stellig, dat er nog heel wat particulieren zijn, die gaarne wat voor den Herv Schippersraad over hebben.

Laten die zich s.v.p. opgeven aan den penningmeester:

A. BRAKEL. Kantoor: Rotterdam. Postrekening: 8760.

Sluiten