Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdam

In Amsterdam was het onze onvergetelijke Ds. B. Gijzel, die als lid van den Hervormden Schippersraad zijn krachten wijdde aan de oprichting van een plaatselijke afdeeling, de z.g. „Waterwijk" 1). Na een diepgaande bespreking met den kerkeraad kon hij zijn plannen verwezenlijken, mede door den krachtigen steun van den voorzitter Ds. J. P. van Bruggen.

Als predikant van Wijk IV streefde Ds^ Gijzel er reeds naar om de Eilandskerk te maken tot het centrum van zijn wijkarbeid. Eenerzijds daartoe ook gedwongen door een geweldige schuld, die op het voormalige wijkgebouw rustte, mocht hij als consulent van de pas opgerichte Waterwijk het genoegen smaken, dat de Eilandskerk inderdaad zoowel van deze als van Wijk IV het centrum werd, terwijl in 1938 — hetgeen hij niet meer heeft mogen beleven — de Schippersraad deze kerk uitkoos als centrum van den landelijken arbeid, door daarin het Centraal Bureau onder te brengen 2).

Toen God hem tot Zich riep, liet hij een bloeiende Waterwijk achter, een gedeelte van zijn arbeid, dat hem lief was, omdat hij er „leven" in zag. En werkelijk, dat er levensvatbaarheid was, blijkt uit den huldigen toestand.

Ik mag u dus iets vertellen over de Waterwijk, waarbij ik mij bepaal tot het daarin verrichte jeugdwerk.

Nadat deze Waterwijk ruim een jaar vacant was geweest, werd Dr. G. Oorthuys bereid gevonden om zich mede aan de „varende gemeente" te wijden en ook hij nam met kracht dit gedeelte van den arbeid in Amsterdam ter hand. De „drievoudige taak der Nederl. Herv. Kerk" is mede de zijne en zoo kan men zich tot hem wenden voor catechisatie en huisbezoek. Hijzelf zal u op blz. 26 hierover een en ander meedeelen.

Naast dezen pastoralen arbeid wordt echter nog meer verricht in de Waterwijk1).

De Jeugdkring.

Daar is allereerst de Nederl. Herv. Schippersjeugdkring „Immanuël", die op verzoek van enkele schippers door Ds. Gijzel in samenwerking met den Heer J. M. Martens is opgericht in 1935. Deze jeugdkring houdt eiken Zondagavond van kwart over acht tot tien uur zijn samenkomsten in het lokaal naast de Eilandskerk2). Het verloop van zoo'n vergadering zij u in het kort aldus geschetst: Nadat de voorzitter het openingswoord gesproken heeft, geeft hg het woord aan den leider, om

1) Zie: de „Binnenvaart" van 17 Juni '38.

2) „Hervormd Amsterdam" van 26 Februari '38.

Sluiten