Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit register wordt nog steeds bijgehouden. Mocht er in Uw gezin een wijziging komen, misschien wilt U die dan even opgeven? Mocht U heelemaal nog niet op dit kaartregister voorkomen, naar U meent, dan zouden wij gaarne alle gegevens als namen, voornamen, geboorteplaatsen, geboortedata van vader, moeder en kinderen, naam en domicilieplaats van Uw schip, data en plaatsen van doop en belijdenisaflegging van het geheele gezin ontvangen.

Vele Kerkeraden en Predikanten zijn reeds zoo bereidwillig, ons de gegevens betreffende schippers en hun gezinnen, die in hun gemeenten verblijven, te zenden. Mocht U ons ook willen helpen, dan zullen wij U op aanvrage gaarne eenige invulformuüeren doen toekomen.

De aanvragen voor legitimatiebewijzen zende men ook naar het Centr. Bureau. Zij moeten voorzien zijn van een portret van het hoofd van het gezin, en alle gegevens, die ook voor het kaartregister noodig zijn, bevatten. Blijken de door U gegeven inlichtingen juist te zijn, dan wordt het legitimatiebewijs U toegezonden.

Het Correspondentieadres is:

„Centraal Bureau van den Herv. Schippersraad". Eilandskerk, Bickersgracht 1, Amsterdam (C.) Telefoon: 45233.

Spreekuur: Maandag- en Vrijdagmorgen van 11—12 uur. Dinsdagmiddag van 2—3 uur.

C. GIJZEL.

Administratrice Herv. Schippersraad.

Sluiten