Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezwaren heeft dan voor degenen, die aan den wal wonen. Nochtans: ook thans weer worden ze genood te komen, al was het maar één of twéé keer achtereen. Wie zich telkens weer aanmeldt, na terugkeer in Amsterdam, komt ten slotte tot de aflegging der geloofs-belijdenis.

Verscheidene ouderen, die dit vroeger verzuimden, door hun zwervend leven, maar toch ook door eigen schuld, komen thans en geven den wensch te kennen alsnog den Heere te belijden. En dat kan. Ds. Oorthuys houdt des Woensdags-avonds bijbellezing — catechismus-uitlegging, van 814—9^4 uur, voor beide Wg'ken; en wie zich voorbereidt op de belijdenis, bhjft om 914 nog een half uur na onder leiding van den predikant. Jongeren en ouderen nemen hieraan deel, al is het nog niet een groot getal.

En eindelijk: de laatste Dinsdag-avond der maand is geheel voor onze oudere schippers en schippers-vrouwen. Brengen ze een paar kinderen mee, omdat moeder anders niet van boord kan, welkom zijn ook die. Maar het is voor ouderen, tot nadere kennismaking, tot samenspreking, tot onderwijzing, tot opbouwing in de gemeenschap. De dominee begint na opening met een korte bijbelbespreking; daarna wordt een lange pauze gehouden onder een kop thee, waarbij li groepjes wat gesproken en gediscussieerd wordt, ook vragen gedaan en beantwoord worden, dan volgt een voorlezing of voordracht, b.v. van mijnheer Torensma; of muziek van den heer Akkersdijk en zgn twee musicale jongens. Het zijn door en door gezellige en leerzame avonden, die den band versterken, waartoe ook bij dezen de schippers worden uitgenoodigd.

Maar dan wordt ons lokaal te klein! Geen nood. Waar meerdere menschen zijn, komt meerder ruimte. Wij hopen en bidden, dat onze geliefde Eilandskerk, schipperskerk der eeuwen, mag gerestaureerd of herbouwd worden, en dat de Kerkeraad besluiten zal, onder het dak der kerk zoodanige lokaliteiten te doen aanbrengen, dat zoowel voor het Schippers-werk als voor Kinderkerk, Zondagsschool en „Immanuël" de vrouwen- en meisjesclubjes van Zuster Aalders, de handwerkclub van Vrijdagavond, en de jongens-club van Maandagavond, ook voor de Bibliotheek van Zaterdag, grootere en kleinere kamers of zalen en kasten beschikbaar zijn. Dan zal daar tegen het IJ de Eilandskerk niet alleen des Zondags, maar ook alle dagen der week een levend Huis des Heeren en tegelijk huis der gemeente van Christus zijn.

Dat geve God, tot heil van schippers en wal-bewoners, tot verheerlijking van Zijnen Naam.

Ds. G. OORTHUYS.

Sluiten