Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft

Veel schippers vindt men niet in Delft; de arbeid onder hen bepaalt zich dan ook tot huisbezoek en het bezorgen van β€žde Vuurtoren". Doch dit neemt niet weg, dat zij, zooals trouwens in elke gemeente β€” zij zjjn immers volwaardige leden der Nederl. Herv. Kerk β€” hartelijk welkom zijn ook in deze plaats, waarvan ge op de foto een der kerkgebouwen ziet afgebeeld. Hieronder mogen enkele gegevens volgen, welke den schipper van nut kunnen zijn:

Kerken: De gemeente bezit drie kerken: de Oude Kerk, Oude Delft; de Nieuwe Kerk, Markt en de

Schoolstraatkerk, Schoolstraat,

De Nieuwe Kerk te Delft.

De Kerkbode verschaft alle gegevens aangaande predikbeurten, catechisaties, enz. Uitgever is de fa. Judels en Brinkman, Choorstraat 47, telefoon 247.

Jeugddienst wordt om de drie weken gehouden in de Schoolstraatkerk.

Zondagsscholen: Inlichtingen hieromtrent kan men krijgen bij den heer A. J. Olivier, secretaris der Ver. Zondagsscholen, Laan v. Overvest 54. Het adres van de Chr. Wijkverpleging Rehoboth is: Koornmarkt 64, telefoon 411.

De Catechisaties worden gegeven door de predikanten Ds. Lekkerkerker, Ds. H. P. Brandt, Ds. de Voogd en Ds. Fbkkema, terwijl de godsdienstonderwijzer, de heer A. v. Barneveld iederen Vrijdagavond om 8 uur belijdenis-catechisatie geeft voor gehuwden in de Herv. U.L.O.-school: Hugo de Grootstraat.

Het Ned. Herv. Gemeentegebouw is gevestigd: Achterom 78. In dit gebouw worden door Ds. Lekkerkerker en Ds. Fokkema de catechisaties gegeven, terwijl Ds. Brandt en Ds. de Voogd dit doen in de Schoolstraatkerk.

Voor alle gewenschte inlichtingen, ook wat het Jeugdwerk betreft, kan men zich vervoegen bij den ouderling der gemeente: den heer L. Blok, Spoorsingel 93.

Sluiten