Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Hervormde Schippersraad te Leeuwarden werd ruim een jaar geleden door den Kerkeraad benoemd. Hij bestaat uit den predikant-voorzitter: Ds. Adr. Oskamp, een

Leeuwarden

„Ons Huis", Bleeklaan, Leeuwarden. ouderling, een diaken en Geb. v. samenkomst v. d. schippers. ^ secretaria ^

gemeentelid, den Heer C. Oost, (Verstolkstraat 11).

Deze commissie nu assumeerde een tiental vaste medewerkers (-sters), met wie zq regelmatig vergadert en onder wie zij de binnenwateren in wijken verdeelde, welke thans intensief worden bearbeid. De taak van dezen uitgebreiden raad is: het bezoeken van de schippersgezinnen aan boord, het opnemen van gegevens, welke dan in kaart worden gebracht, het bespreken der geestelijke en materiëele nooden, het wijzen op kerkdiensten, catechisaties en alles wat verder voor de varende gemeente wordt gedaan.

Tweemaal per jaar wordt er een samenkomst met alle schippers belegd, waarin Gods Woord wel de voornaamste plaats inneemt, doch ook muziek en zang niet worden vergeten en een tractatie niet achterwege blijft.

In 1937 werd voor het eerst met de schippers het Kerstfeest gevierd, en ook in 1938 mochten we rondom het Kerstevangelie samenkomen, luisteren en zien naar een Kerstspel en een film, terwijl aan hen, die daarvoor in aanmerking kwamen een Kerstpakket werd uitgereikt.

Door dit alles en mede door het verspreiden van lectuur onder de schippers hoopt de schippersraad te Leeuwarden onder Gods hulp zijn doel nader en nader te komen: het terugvoeren van den schipper in zijn Kerk, die ten allen tijde ook voor hem openstaat.

CENTRAAL ADRES VOOR DE SCHIPPERS:

Het gebouw van de Hervormde Stadszending „Ons Huis", Bleeklaan 119. Ds. Adr. Oskamp, de voorzitter van den Hervormden Schippersraad te Leeuwarden houdt hier iederen Woensdag-avond zitting van 7.15—8.15 uur.

Voor kerkdiensten lette men op de briefjes, welke op de kerkdeuren en vele étalageramen voorkomen.

KERKDIENSTEN:

Sluiten