Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maastricht

Door bemiddeling van den heer S. H. Schaling, secretaris van den Maastr. Herv. Schippersraad, mocht ik enkele gegevens ontvangen, waarvan de voornaamste wel deze is, dat er in Maastricht twee maal per maand schipperssamenkomsten worden gehouden, en wel op den eersten en derden Dinsdag, des avonds te 8 uur in het Prot. Tehuis: Louis Loyenstraat naast de Suringarschool. Zijn er echter te weinig schippers in Maastricht, dan wordt naar omstandigheden gehandeld, terwijl er steeds zorg voor wordt gedragen, dat de afkondiging van den kansel geschiedt.

De andere „wegwijzers" voor den schipper mag ik U weer in rubrieken samengevat meedeelen:

De PREDIKANTEN der gemeente zjjn: Ds. D. v. Peursem, Alex. Battalaan 28, telefoon 5029.

Ds. P. Kuylman, St. Lambertuslaan 42, telefoon 3672.

SECRETARIS van den Maastr. Schippersraad is de heer S. H. Schaling, Fr. Romanusweg 25.

DOOPSBEDIENING in de St. Janskerk. Aangifte geschiede bij den dienstdoenden predikant.

CATECHISATIES in de consistorie:

Maandag 7 uur: Meisjes tot 16 jaar (Ds. Kuylman). Woensdag 6.45 uur: Jongens tot 16 jaar (Ds. Kuylman). Woensdag 7.30 uur: Jongens en meisjes van 16 jaar en ouder (Ds. van Peursem).

Woensdag 8.15 uur en Vrijdag 7.30 uur: Aannemingscatechisatie (Ds. van Peursem).

Maandag 8 uur en Vrijdag 8.15 uur: voor gehuwden en ouderen.

VER. SURINGARSCHOOL: Secr. S. F. Monhemius, Prins Bisschopssingel 41, telefoon 5002.

PROT. WIJKVERPLEGING: Zr. J. C. van Waegeningh, Cannerplein 4, telefoon 3102.

Spreekuurl%—2% uur. Secr. Mevr. Ruskamp, Bosscherweg 245, telefoon 4956.

ZONDAGSSCHOOL: Eiken Zondag om 11% in de St. Janskerk. Voor kinderen in Wh'k en omgeving van 12—12% uur in het Prot. Tehuis.

De ..MEDEDEELINGEN", een blaadje met de noodige gegevens, wordt geregeld verspreid. Het adres voor abonnement en bezorging is: de heer J. E. Bergwerf, (Joseph Hollmanstraat 24), koster der St. Janskerk..

Voor alle verdere inlichtingen wende de schipper zich tot den heer S. H. Schaling, Fr. Romanusweg 25, Maastricht.

Sluiten