Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelf ervoor zijn overgekomen. Bedenk U nog eens, en ga dan op mijn plaatsje zitten. Met een ondanks alles hartelijken groet,

Uw dw

(In dezen brief zijn alleen enkele namen, enz. weggelaten, maar Is overigens niets gewijzigd.)

n.

Een lidmaat der Herv. Kerk zond aan Ds. Coolsma afschrift van dezen brief aan Ds. Uitman:

Weleerwaarde Heer,

Het zij mij vergund, U naar aanleiding van Uw stukje „Samen zingen?" in het Groninger Kerkblad van den 19den dezer enkele woorden te schrijven.

Ik stel er n.1. prijs op U mede te deelen, dat mij deze organisatie van een Psalm-zing-avond samen met Katholieken stellig niet bezwaart of bedroeft.

Acht U het de juiste wijze voor een Christen, eerst van anderen maar eens verdraagzaamheid te verwachten en te vragen, vóór die zelf te gaan betrachten?

En vindt U den tegenwoordlgen tijd geschikt om een strijd van voor enkele eeuwen nog eens op te rakelen en nieuw voedsel te geven?

Naar mijn meening is de wijze, waarop men elders de geloovigen van velerlei schakeering kwelt en vervolgt, voor dezen tijd voldoende niet alleen, maar tevens een duidelijke waarschuwing om — in het kader van het streven naar geestelijke herbewapening — niet te zoeken naar dat wat scheidt, maar naar hetgeen ons kan binden.

Ik kan mij niet vrijmaken van de gedachte dat, wanneer ons hervormd-zijn wordt gebruikt als aanduiding van een tegenstelling met anderer inzichten en principes, wij ons daarbij schuldig maken aan een

Sluiten