Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zekere pedanterie en eigen-lof, die wij ons stellig niet hebben aan te matigen.

Het stemt mh tot vreugde, dat er ook geestelijk, zij het op een onderdeel, een basis is gevonden om samen te zijn en te zingen met de vijanden onzer vaderen, juist in dezen tijd.

Ik wensen dan bok niet te behooren tot hen, die naar U aanneemt velen zijn, en wien deze zaak zou bezwaren.

Met de meeste hoogachting ben ik

Uw dw

m

Het College van Collectanten was zoo beleefd aan Ds. Coolsma afschrift te zenden van een schrijven aan H. H. Kerkvoogden van dezen inhoud (d.d. 20 Februari 1939):

WelEd. Heeren,

Het zal u reeds bekend zijn, dat in de Gemeente groote ontstemming is gewekt naar aanleiding van het afstaan der A-Kerk op Donderdag 23 Februari a.s. aan een R. K. Vereeniging. *) Dat de Herv. Gem. van Groningen wordt opgeroepen deze dwaze vertooning van Psalmen zingende Roomschen en Protestanten bH te wonen, geeft te denken.

Naar onze meening zou het dan ook ten zeerste gewenscht zHn dezen avond, indien mogelijk, te verhinderen, daar zb" historisch belachelijk en tactisch als onjuist is te beschouwen. De belangstelling der Gemeente

*) Niet geheel juist. Men vergelijke maar het verzoek, opgenomen op blz. 3.

Sluiten