Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

samen onze mooie psalmen konden zingen tot Gods eer. Ik stel me voor, dat Hij, die ons naar ons innerlijk oordeelt, zeer verheugd moet zijn geweest over dezen avond. En is het geen groote stap in de goede richting, naar „geestelijke herbewapening"?

Ik ben U (en ik weet, dat zijn zeer velen met mij), zeer dankbaar voor hetgeen U tot stand heeft gebracht en ik hoop echt, dat deze avond zich mag herhalen.

Met beleefde groeten:

VI

Onder het opschrift „Blinde Verbroedering" schreef Ds. J. Ch. Kromsigt in het Herv. Weekblad: „De Geref. Kerk":

Liturgische beweging, ook nieuwe zangwijzen kunnen goed zijn. Maar wee, als ze invalspoort worden voor Rome.

'k Houd ook wel van verbroedering. Maar zóó !

Dat brengt mij in de passieweken te zeer voor den geest: „Als de vos de passie preekt, boer pas op je ganzen." De Hervormde kerk is in de provincie Groningen niet zoo extra sterk. En Rome kent de „zwakke zijden", 'k Las laatst ergens de vraag: Wordt na Noord-Holland ook Groningen Roomsch? Maar 't is waar: Vóór alles niet „antipapist"! Dat is het summum van onprotestantsche bekrompenheid!

J. Ch. K.

vn

Een gemeentelid was zoo vriendelijk aan Ds. Coolsma afschrift te zenden van een schrijven, door hem gericht aan Ds. J. E. Uitman van dezen inhoud:

Sluiten