Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons zeker niet zullen vervolgen. Hier is dan een andere, een betere mentaliteit geboren.

Daarom geloof ik voor mij héél stellig, dominéé, dat het Gods Geest is, die ons duidelijk maakt, dat Protestanten en Roomschen, die — voor zoover het onze stad betreft dan — op zoo'n klem plekje moeten wonen en over wie God gelijkelijk eiken dag Zijn zon doet opgaan, elkaar maar eens dienen te ontmoeten. WU ontmoeten elkaar veel te weinig.

Ik vlei mij niet, dat ik U geheel zal hebben overtuigd. Maar wel hoop ik, dat — als U het vorenstaande wilt overwegen — Uw bezorgdheid en die van Ds. Vermeulen en die van Ds. Luteyn (Rubriek Catechisatie) zoo niet geheel opgeheven, toch belangrijk verminderd zal zijn.

Intusschen met hoogachting.

vm

±, De schrijver van „Los en Vast" van Zaterdag 25 Febr. publiceerde:

Ik ben begonnen met wat ons allen deze week het meest heeft getroffen, de herbewapening in gemeenschapszin, in verdraagzaamheid, in vertrouwen, in den

wil tot samenbouwen ! En niet in samenzingen?

Moet er hier heusch een orthodox herv. Christelijke Volkszang komen? Ik wist, dat deze plannen boven onze stad zweefden, maar kon niet gelooven, dat deze werkelijkheid zouden worden. Een ingezonden stuk herinnerde mij eraan, dat deze plannen nog voortleven. Dan ademde het samenzingen van protestanten en katholieken in de A-kerk een anderen geest. En sprak niet onlangs de opperrabbijn in een kring van roomsch-katholieke jongeren? Dergelijke feiten toonen aan, waar men beter verstaat, wat onze tijd noodig heeft. Niet verder de splijtzwam, maar naar elkaar toe. in den geest van de „Groninger Gemeenschap".

Sluiten