Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sequentla gezongen; Sequentia gaf zangen met op elke noot een lettergreep, in tegenstelling met de Aüeluja-jubllis die vele noten op één lettergreep hebben. Van beide gaf het kerkkoor voorbeelden. Ook werd nog een inleidingspsalm, de Introïtus van de Derde H. Mis gezongen.

Het kerkkoor onder Jony Ponten zong deze prachtige zangen uit de tijden der eerste eeuwen van de Christelijke kerk, helaas bM een klem harmonium; bij het groote orgel is geen plaats genoeg. Dat de uitvoering door deze geroutineerde kerkzangers geheel af was, behoeven we met te vermelden. We hopen ze ook eens in eigen omgeving te hooren.

Ik weet met, of het de drang der tijden is, het geweldige gevaar al het van ouds gekomene schoone bedreigende, dat vroeger vaak door fanatisme versterkte tegenheden, tot eikaars waardeering brengt, maar een avond als deze moet dunkt mij, elk weldenkend mensen getroffen hebben. De A-kerk bevatte dan ook een publiek van ver over de duizend menschen.

Rubriek „Geestelijk Leven" uit „Het Volk" van Zaterdag 25 Febr. (Avondblad).

En de „Maasbode" schreef:

Voor de zoo ongewone bijeenkomst van Katholieken en Protestanten, welke dezer dagen in de A-kerk te Groningen werd gehouden, bestond een buitengewoon groote belangstelling, zoowel van katholieke als niet-katholieke zijde. Honderden Protestanten kwamen hier in een Ned. Hervormde kerk bijeen met honderden katholieken — tezamen zeker twaalf honderd personen — om door het gemeenschappelijk zingen van kerkelijke gezangen eenerzijds te getuigen van wat zij als christenen gemeenschappelijk

Sluiten