Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen de voorzitter van het comité, de heer B. Ader, de bijeenkomst op de gebruikelijke wijze opende, was de Prof. Hamburgerzaal tot de laatste plaats bezet.

Nadat gezongen was Psalm 130, merkte de voorzitter op, dat de dag van 23 Februari in de annalen van de Ned. Herv. Kerk een zwarte bladzijde is.

We bedroeven ons er over, aldus spr., dat een leeraar op zoo tastbare wijze Rome heeft binnengehaald in een onzer kerken. Een kloek wederwoord is een gebiedende eisch, en toen van andere zijde mets werd gedaan, heeft een comité zich geconstitueerd en deze samenkomst georganiseerd. Men moet teruggaan naar het Woord; daartegen moet Rome het afleggen, daartegen moet alles het afleggen wat zich er tegen wil kanten en niet wil buigen.

De spreker van den avond was ds. H. J. van Schuppen, Ned. Herv. predikant te Lunteren. Spr. ging drie eeuwen terug, naar de dagen der Reformatie, toen het Gode behaagde Zijn Woord opnieuw te doen vinden, Zijn Woord, dat alleen vrijheid schenkt. Want dat is de diepe beteekenis van de Reformatie, dat God door Zijn Woord en Geest de kerk vrij maakte uit de banden, waarin zij gebonden was. Zooals Israël in Egypte in het diensthuis was opgesloten, zoo was de ware Kerk in de Roomsche kerk in het diensthuis. Maar God heeft in de eeuwen die achter ons liggen voor Zijn Kerk gezorgd. Hij heeft haar uitgeleid, evenals Hij dat Israël had gedaan.

De vraag of de Protestantsche kerk zich beter heeft gehouden dan het volk van Israël, beantwoordde spr. met een tweede vraag, n.1. zitten wij al niet weer in het diensthuis? Rome doet alles om de Protestanten terug te voeren naar de z.g.n. Moederkerk, aldus spr. Dat moet men weten.

Wat er verleden week in Groningen is geschied, moet ons het schaamrood naar de wangen doen stij-

Sluiten