Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gaarne wensen ik u veel zegen op Uw werk. Houdt U ervan overtuigd, dat ongetwijfeld zéér velen Uw houding als de juiste erkennen, in tegenstelling met vele buitenkantsche phrasen.

Met veel hoogachting,

IV

Uit het Volksblad van Woensdag 1 Maart:

Nog meer verbrokkeling.

Er is echter nog meer, waaruit blijkt wat gereformeerden onder „nationale eenheid" verstaan.

De vorige week is hier ter stede, gelijk men weet, een zangavond gehouden van protestanten en katholieken. Maar wat is daarvan het gevolg geweest? Dat gereformeerden, het betrof hier voornamelijk leden van den Gereformeerden Bond in de Hervormde kerk, geprotesteerd hebben tegen deze samenwerking in een „getuigenisavond".

Na een rede van ds. H. J. van Schuppen, Nederl. Herv. predikant te Lunteren, werd daarin een motie aangenomen.

Toen een der aanwezigen tegen die motie wilde protesteeren, antwoordde de voorzitter: Hier is geen woord van protest te spreken!

Zóó zijn onze manieren

V

Wij zijn er nog lang met. Een veelzeggend bewijs hebben we nu gekregen naar aanleiding van de samenkomst tusschen R. Katholieken en Protestanten, welke een fel protest heeft uitgelokt. Wij begrijpen dit niet en willen er ook liever maar over zwijgen.

Uit „Kijkjes van den Martinitoren", Groninger Dagblad, 4 Maart 1939.

Sluiten